Erfaringer med implementering af IFRS 16

Erfaringer med implementering af IFRS 16

Vores erfaringer med IFRS 16 implementering

Dette er et uddrag af en artikel skrevet af Terje Glesaaen i samarbejde med KPMG-partner Serge Fjærvoll. Den blev udgivet i den faglige publikation “Revisjon og regsanding” i december 2019.

Første del er baseret på interviews med virksomheder, der har gennemgået en omfattende implementering af IFRS 16 i 2018 og begyndelsen af ​​2019 med forskellige typer softwareløsninger.

IFRS 16 har været en omfattende regnskabsstandard at implementere

Flere virksomheder har ikke overblik over ressourceforbrug under en IFRS 16 implementering og af dem, der ville give et skøn, var det laveste skøn en fjerdedel af et årsværk (internt plus eksternt). Nogle oplyste, at der var mange mennesker og funktioner involveret, både centralt på gruppeniveau og ude i enhederne. Virksomhederne har i begrænset omfang brugt eksterne regnskabsrådgivere, men stillet spørgsmål til deres revisor og deltaget i eksterne kurser.

Mange virksomheder, vi har talt med, havde anskaffet eksternt udviklet software til kortlægning og beregninger. De oplevede, at der skete ændringer i systemerne undervejs, og at ingen leverandører havde færdigudviklede løsninger. Virksomheder, der valgte et integreret system, som blev videreudviklet specielt til den pågældende virksomhed, brugte mange ressourcer på kvalitetssikring, og at de skulle betale for udviklingen.

Det meste tyder på, at det samlede ressourceforbrug var højere end forventet.

Organisation og træning

Alle de virksomheder, vi talte med, havde enten en projektgruppe, eller fik instruktioner og vejledning fra gruppen. Forretningsområder eller enheder fik ansvar for kortlægning og vurdering i større eller mindre omfang. Nogle læste kontrakter og lavede beregninger på gruppeniveau.

Flere af de interviewede virksomheder har en decentral rapporteringsstruktur, hvor de er afhængige af rapportering fra datterselskaber. Vi forstår, at træning og forståelse af, hvad der skal rapporteres, har været tidskrævende. IFRS 16 har effekt på mange indberetningsenheder og kan næppe indtastes “øverst” i konsolideringen uden at blive fordelt på enhederne. På den anden side kan IFRS 16 i mange tilfælde ikke anvendes i lokale regnskaber. Adskillelse af disse effekter kræver separate elimineringsenheder, kladder og separate konti.

Efter implementering er der behov for at registrere nye kontrakter og redegøre for ændringer i kontrakter. Dette skaber et løbende behov for at fokusere på IFRS 16 i organisationen.

IFRS 16 implementering – valg og metode

Alle, vi har talt med, har brugt en modificeret retrospektiv metode. Endvidere er der ingen klare fællesnævnere, for hvilke der er valgt praktiske undtagelser og tilpasninger. Mange har valgt ikke at medtage korte kontrakter og aktiver med lav værdi. Serviceelementer (typisk fællesomkostninger) er indregnet i de i balancen indregnede lejebeløb, porteføljevurderinger er anvendt og visse lejemål er beregnet tilbage i tid for at opnå lavere afskrivninger fremadrettet.

ShareControl IFRS 16 dashboard.

Oversigt over lejeaftaler

Virksomheder med decentralt resultatansvar og struktur har i mange tilfælde ikke haft centrale kontraktregistre og har tidligere været afhængig af indberetning fra virksomhederne til noteoplysninger om kontraktlige forpligtelser i henhold til IAS 17. Med indførelsen af ​​IFRS 16 har en almindelig metode været at gennemgå hovedbogen for at identificere leasingaftalerne. Der var hurtigt behov for systemer til at registrere kontrakter og oplysninger til at foretage IFRS 16-beregninger. Tidligere indhentede oplysninger viste sig at være utilstrækkelige, og flere af virksomhederne fik dermed et bedre overblik efter kontraktgennemgangen.

Virksomheder, der har mange lejeaftaler fra samme leverandør(er), har i nogen grad aftalt, at leverandøren/leverandørerne skal levere periodiske oversigter over lejeaftaler med nøgleoplysninger, som virksomheden anvender til at opdatere sine beregninger. Dette kan være relevant for billeasing og maskiner og udstyr, der lejes i større mængder til projekter.

Nye krav til rutiner og intern kontrol og rapportering fremadrettet

De virksomheder, vi har interviewet, har i begrænset omfang etableret og dokumenteret politikker og procedurer for at identificere og håndtere ændringer, afgøre, om der er ændringer, der påvirker resultatet eller balancen og foretage nye beregninger. Det er noget virksomhederne vil arbejde videre med i fremtiden og er en del af virksomhedens IFRS 16 implementering. Det kan være kompliceret og kræver en god forståelse af standarden, og det vil være en fordel, hvis komplicerede ændringer i beregningerne kun foretages af et mindre antal personer med tilstrækkelig indsigt i IFRS 16.

Data og specifikationer for noteoplysninger og supplerende oplysninger til årsregnskabet 2019 har i mindre grad været i fokus for virksomhederne under implementeringen. Nogle vil tilpasse den interne rapportpakke til årsregnskabsrapportering for at bringe yderligere data ind.

Læs mere om ShareControl IFRS 16 software

Vi er her for at hjælpe dig! Kontakt os allerede i dag >>

About The Author