Hvad er IFRS 16?

Home » IFRS 16 » Hvad er IFRS 16?

Hvad er IFRS 16?

IFRS 16 er en regnskabsstandard introduceret af International Accounting Standards Board (IASB), og som trådte i kraft den 1. januar 2019. Den erstattede regnskabsstandarden IAS 17. Men hvad er IFRS 16, og hvorfor eksisterer den?

Regnskabsstandarden fastlægger principper for, hvordan virksomheder skal redegøre for og indberette lejeaftaler i regnskabet.

Hvad er IFRS 16?

IFRS er et sæt regnskabsstandarder udgivet af The International Financial Reporting Standards Foundation. Regnskabsstandarden indeholder standarder for forskellige driftsområder, herunder regnskabsføring af leasingaftaler (IFRS 16).

Hovedreglen er, at virksomheder i henhold til IFRS 16 lejekontrakter skal optage alle lejemål i balancen og præsentere brugsretsaktivet og leasingforpligtelsen i balancen. Der er et par undtagelser, som vi vil fortælle dig mere om senere i artiklen.

IFRS 16 er en standard, der fastlægger principper for, hvordan virksomheder skal redegøre for og indberette leasingaftaler i regnskabet. Formålet med standarden er at sikre gennemsigtige regnskaber på tværs af virksomheder, så man i højere grad end tidligere kan se lejeaftalerne i regnskabet.

Det betyder, at virksomheder efter IFRS 16 skal:

  • Balancer aktiv og passiv i balancen.
  • Indregn afskrivninger på aktivet og renteudgiften i resultatopgørelsen.
  • Klassificer tilbagebetaling af leasingforpligtelsen under finansieringsaktiviteter.

Lejeaftaler

Leasing er en almindelig måde for mange virksomheder at få adgang til aktiver, opnå finansiering og reducere risikoen forbundet med at eje aktivet. Aktiver kan være kontorbygninger, biler, maskiner og lignende.

En leasingaftale er en aftale mellem leasinggiver og leasingtager, hvor brugsretten til aktivet mod betaling overdrages til leasingtager. Det betyder, at leasingselskabet ejer udstyret, mens leasingtager betaler for brugsretten til aktivet. en leasingaftale er derfor det modsatte af at købe aktivet, hvor man ofte har lånefinansiering, hvor virksomheden afdrager på lånet i den periode, de ejer udstyret.

Vi skelner mellem 2 forskellige typer leasingaftaler:

  • Finansiel leasing – Virksomheden afbetaler hele investeringen over aftalens løbetid, f.eks. anlægsaktiver.
  • Operationel leasing – Virksomheden betaler ned til en aftalt restværdi. Dette er almindeligt i billeasingaftaler eller huslejeaftaler.

Efter leasingperiodens udløb er det almindeligt, at leasingtager afleverer materiellet i sin helhed, køber materiellet ud eller fortsætter leasing. Om virksomheden skal lease eller købe aktivet afhænger af forskellige parametre – vi anbefaler at læse Danskebanks guide her.

Hvem skal indberette efter IFRS 16?

Børsnoterede virksomheder er forpligtet til at udarbejde et koncernregnskab efter IFRS. I Danmark gælder det også børsnoterede virksomheder som ikke er en del af en koncern. I Danmark er visse finansielle institutioner også pligtige til at følge IFRS 16 standarden.

Andre virksomheder rapporterer også gerne efter IFRS, f.eks. hvis moderselskabet er forpligtet til at følge standarden.

Ændringer med IFRS 16

Den tidligere standard for leasingkontrakter (IAS 17) foreskrev, at leasingtager ikke skulle medtage leasingkontraktens forpligtelse i balancen, hvis aftalen kunne klassificeres som operationel. På den måde kunne relativt ens lejekontrakter klassificeres forskelligt, idet nogle var opført i balancen og nogle ikke, på trods af at de økonomisk var ens. Det antages i dag, at ca. 80 % af alle leasingkontrakter under IAS 17 var klassificeret som operationelle og derfor udeladt fra saldoen i regnskabet.

Med indførelsen af ​​IFRS 16 skal aftalerne ikke længere klassificeres som operationelle eller finansielle. Det betyder derfor, at de fleste aftaler nu skal optages i balancen med enkelte undtagelser. Virksomheder med store og mange leasingaftaler vil derfor opleve stor forskel på håndteringen af ​​leasingaftaler og dens påvirkning af regnskabet med IFRS 16.

IAS 17

IAS 17 er en regnskabsstandard, som siden september 1981 har været central for børsnoterede virksomheder i forhold til bogføring af leasingaftaler. Standarden fastlagde den regnskabsmæssige behandling af leasingaftaler og skelnede mellem to typer aftaler – finansiel og operationel leasing.

  • Den finansielle leasing er defineret som en aftale, hvor væsentlige risici og fordele vedrørende aktivet overføres til leasingtager, uanset om ejendomsretten tilbageføres efter leasingperioden.
  • Den operationelle leasing er defineret som enhver leasingkontrakt, der ikke falder ind under en finansiel leasing.

Undtagelse fra IFRS 16

IFRS 16 indeholder enkle undtagelser for, hvornår du kan undlade at balancere leasingaftalerne. IFRS 16 indeholder simple undtagelser for, hvornår du kan undlade at balancere leasingaftalerne. Leasingkontrakten kan i disse tilfælde indregnes i resultatopgørelsen i stedet for i balancen.

Det skal altid fremgå af noterne om de i regnskabet anvendte undtagelser.

Kortvarig lejeaftale

I henhold til IFRS 16 er kortfristede leasingaftaler gældende for leasingaftaler, der har en leasingperiode på maksimalt 12 måneder. Der skal ikke være mulighed for forlængelse af aftalen eller detaljer om erhvervelsen af ​​aktivet efter udløbet af leasingperioden. Er der muligheder som forlængelse eller opkøb, skal sandsynligheden for, at virksomheder udnytter mulighederne være meget lav.

Aktiver med lav værdi

For at vurdere værdien af ​​et aktiv skal der altid tages udgangspunkt i værdien af ​​en ny genstand og uden den faktiske alder på lejetidspunktet. Eksempelvis skal en 5 år gammel bil anses for værdien af ​​en tilsvarende ny bil på lejetidspunktet. Hvad beløbsmæssigt betragtes som en lav værdi fremgår ikke af standarden, men anslås til USD 5.000.

Undtagelsen efter IFRS 16 gælder ikke for forpligtelser, der samlet set er væsentlige, typisk: udlejning af ejendom, biler og skibe. Ejendomme med lav værdi som tablets, telefoner og lignende er klassificeret som lav værdi efter IFRS 16. Undtagelserne gælder heller ikke, hvis aktivet fremlejes.

Indvirkning af leasingregnskab i henhold til IFRS 16

Værktøj til håndtering af IFRS 16

Det største og sværeste arbejde med IFRS 16 kan automatiseres og forenkles. IFRS 16 kræver omfattende beregning og klassificering af data, hvilket ofte tager lang tid med manuelle processer som fx brug af Excel. Med den rigtige IFRS 16-styringssoftware kan du sikre præcis rapportering og samtidig spare tid.

ShareControl IFRS 16

ShareControl IFRS 16 giver brugerne mulighed for at strømline håndteringen af ​​IFRS 16, da systemet laver den sværeste beregning og altid sikrer korrekte beregninger. Med automatiske beregninger og en guidet proces gennem hele forløbet sikrer du præcis regnskabsaflæggelse efter IFRS 16.

IFRS 16-løsningen guider brugeren gennem håndteringen, så identifikation og klassificering af lejemål er nemmere end nogensinde. ShareControl IFRS 16 vil også beregne værdien af ​​aktivet til brugsret ved leasingaftalens start. Dette inkluderer det oprindelige beløb for leasingforpligtelsen, ud over eventuelle leasingbetalinger, der er foretaget ved eller før leasingaftalens start, minus eventuelle modtagne leasingincitamenter.

Læs mere om ShareControl IFRS 16 her >>

Vejledning til IFRS

IFRS 16 kan være en kompliceret og tidskrævende proces. Med et godt system til håndtering af reglerne sikrer du præcis rapportering og overholdelse af IFRS 16, samtidig med at din tid bliver mere effektiv.

For at forstå lovgivningen og hvordan du kan indberette efter IFRS 16, kan vores brugermanual læses – hvis du vil læse den nu, så kontakt os. Du kan ellers læse mere om IFRS 16 her.

Der er også meget information om IFRS 16 fra andre fagbøger og artikler udgivet af blandt andet EY’s “IFRS i Norge, 8. udgave” og “Et nærmere kig på IFRS 16 Leasing (opdateret december 2020)”, PwC, KPMG , Deloitte og IFRS org.

Implementering af IFRS 16 software

Implementering af regnskabsstandarden kan være en kompliceret proces, men med den rigtige metode – kan du effektivisere store dele af processerne. Dette sikrer også en korrekt upload af dine lejemål, hvilket er afgørende i starten af ​​indberetningen. Vi hos Share Control har stor erfaring med at hjælpe vores kunder med at overholde IFRS 16.

Få en demonstrasjon av IFRS 16

Ofte stillede spørgsmål om IFRS 16 system

About The Author