IFRS 16 – Leieperiodens lengde

IFRS 16 leieavtaler – leieperiodens lengde 

Forlengelsesopsjoner av en IFRS 16 leieavtale har i de fleste tilfellene blitt vurdert individuelt i de tilfellene de kan være vesentlige. Vi har inntrykk av at selskapene har vært ganske restriktive med å inkludere forlengelsesopsjoner mer enn omkring fem år frem i tid, men at individuelle vurderinger har medført at det har blitt tatt hensyn til enkelte forlengelsesopsjoner som kan ligge lenger frem i tid.  

Det virker som om selskapene har hatt et bevisst og fornuftig forhold til dette, og at de tar hensyn til egenskaper ved eiendelen, om den naturlig ses sammen med andre eiendeler (f.eks. om det er parkeringsplasser i tilknytning til kontorer eller om det er en annen etasje hvor leieavtalen er inngått på et annet tidspunkt), beliggenhet og type eiendel mv. Termineringsopsjoner brukes sjeldnere i kontraktene. Det virker ikke å ha vært stort fokus på problemstillingen rundt bøter («penalty») i IFRS 16.B34, som ble diskutert av IFRIC i juni 2019 (foreløpig agendabeslutning). Bare ett av selskapene nevnte problemstillingen.  

Vi mener det vil være en fordel å ha systemer for oppfølging av opsjoner. Et system må ha mulighet til å legge inn varsler og registrere opsjoner. Da kan brukerne få bedre oversikt og det gir også bedre data til analyser og budsjetter.  

Kilde: «IFRS 16 – erfaringer og veien videre»Revisjon og Regnskap, utgave nr. 8, 2019

Statsautorisert revisor, Terje Glesaaen

Statsautorisert revisor, Serge Fjærvoll, Partner KPMG

About The Author