IFRS 16 – Leieperiodens lengde

Home » IFRS 16 » IFRS 16 – Leieperiodens lengde

IFRS 16, som trådte i kraft fra og med 1. januar 2019, introduserte en omfattende regnskapsstandard for leieavtaler som erstattet den tidligere standarden IAS 17. En av de sentrale aspektene ved IFRS 16 er bestemmelsen av leieperiodens lengde, som har vesentlige implikasjoner for selskapenes regnskapsføring og finansielle rapportering.

IFRS 16 leieavtaler – leieperiodens lengde 

Vurdering av leieperioden:

IFRS 16 krever at leieperioden i en leieavtale vurderes nøye. Dette inkluderer ikke bare den initielle leieperioden, men også eventuelle forlengelsesopsjoner og termineringsopsjoner som kan påvirke leieavtalens totale varighet. Forlengelsesopsjoner og termineringsopsjoner må vurderes individuelt og tas med i beregningen dersom de er sannsynlige å bli utøvd av leietakeren.

Forlengelsesoppsjoner og termineringsopsjoner

En forlengelsesopsjon i en leieavtale gir leietakeren rett til å forlenge leieavtalen utover den initielle avtaleperioden. Dette betyr at når den initielle leieperioden utløper, har leietakeren muligheten til å velge å forlenge leieavtalen for en ytterligere periode, vanligvis med en spesifisert lengde og til en forhåndsbestemt pris. Forlengelsesopsjoner gir leietakeren fleksibilitet til å fortsette å bruke den leide eiendelen etter at den opprinnelige avtalen har utløpt, uten å måtte inngå en helt ny avtale.

På den annen side gir termineringsopsjoner leietakeren rett til å avslutte leieavtalen før den opprinnelige avtaleperioden er fullført. Dette betyr at leietakeren har muligheten til å si opp leieavtalen før den avtalte utløpsdatoen uten å være forpliktet til å fortsette leieforholdet for den gjenværende avtaleperioden. Termineringsopsjoner gir leietakeren fleksibilitet til å avslutte leieforholdet tidlig dersom det oppstår endringer i virksomhetens behov eller andre omstendigheter som gjør det hensiktsmessig å avslutte leieavtalen før tiden.

Forlengelsesopsjoner av en IFRS 16 leieavtale har i de fleste tilfellene blitt vurdert individuelt i de tilfellene de kan være vesentlige. Vi har inntrykk av at selskapene har vært ganske restriktive med å inkludere forlengelsesopsjoner mer enn omkring fem år frem i tid, men at individuelle vurderinger har medført at det har blitt tatt hensyn til enkelte forlengelsesopsjoner som kan ligge lenger frem i tid.  

Vi mener det vil være en fordel å ha systemer for oppfølging av opsjoner. Et system må ha mulighet til å legge inn varsler og registrere opsjoner. Da kan brukerne få bedre oversikt og det gir også bedre data til analyser og budsjetter.  

– Terje Glesaaen og Serge Fjærvoll i «IFRS 16 – erfaringer og veien videre». Revisjon og Regnskap, utgave nr.8, 2019.

Både forlengelses- og termineringsopsjoner er viktige elementer i leieavtaler som gir leietakeren muligheten til å tilpasse seg endrede forhold og behov over tid. Disse opsjonene må vurderes nøye ved inngåelse av leieavtaler og tas med i beregningene ved vurdering av leieperiodens lengde i henhold til regnskapsstandarder som IFRS 16.

Leieperiode etter IFRS 16

Ved vurderingen av leieperioden er det flere faktorer som bør tas i betraktning. Disse inkluderer egenskapene til den leide eiendelen, beliggenheten, behovet for tilknyttede fasiliteter eller tjenester, samt eventuelle unike forhold som kan påvirke leieavtalens varighet. Selskapene må også ta hensyn til relevant lovgivning og kontraktsmessige forpliktelser som kan påvirke leieavtalens varighet.

Regnskapsmessige implikasjoner

Lengden på leieperioden har direkte innvirkning på regnskapsføringen av leieavtalen i henhold til IFRS 16. For eksempel, hvis leieavtalen har en varighet på 12 måneder eller mindre uten opsjoner til forlengelse, kan leieavtalen klassifiseres som en korttidsleieavtale, og leiebetalinger kan føres som driftskostnader i resultatregnskapet.

På den annen side, hvis leieavtalen har en varighet som overstiger 12 måneder eller inneholder forlengelsesopsjoner som sannsynligvis vil bli utøvd, må leieavtalen balanseføres på leietakers balanse som en rettighet og en forpliktelse tilsvarende den nåværende verdien av de fremtidige leiebetalinger. Dette kan ha betydelige innvirkninger på selskapets finansielle nøkkeltall, som gjeldsgrad og egenkapitalandel.

Implementering av effektive systemer og prosesser

For å sikre riktig regnskapsføring og håndtering av leieavtaler i samsvar med IFRS 16, er det viktig for selskaper å implementere effektive systemer og prosesser for oppfølging og administrasjon av leieavtaler. Dette kan inkludere etablering av systemer for å overvåke og registrere forlengelses- og termineringsopsjoner, samt etablering av interne retningslinjer og kontroller for å sikre at alle relevante leieavtaler blir identifisert og korrekt regnskapsført.

Les også: Implementering av IFRS 16 før børsnotering

ShareControl IFRS 16 Reconciliation

ShareControl IFRS 16

ShareControl IFRS 16 gjør regnskapsføring av leieavtaler under IFRS 16 enklere. Spar tid og sikre en nøyaktig økonomisk rapportering med vårt brukervennlige IFRS 16 system.

Systemet inneholder en rekke funksjonaliteter som hjelper deg med:

  • Import av leiedata.
  • Veiledet prosess for å fastslå leieklassifisering. 
  • Automatiserte beregninger.
  • Periodiske justeringer og bokføringsoppføringer. 
  • Integrer automatisk rapportering til ditt regnskaps- eller konsolideringssystem. 
  • Rapportering også mulig via Power BI og Excel 
  • Inkluderer sporbarhet for periodiske og årlige endringer. 
Se flere artikler om IFRS 16

About The Author