Hva er IFRS 16?

Home » IFRS 16 » Hva er IFRS 16?

IFRS 16 er en regnskapsstandard introdusert av International Accounting Standards Board (IASB) og som trådte i kraft fra 1. januar 2019. Den erstattet regnskapsstandarden IAS 17. Men hva er IFRS 16, og hvorfor finnes den?

Regnskapsstandarden etablerer prinsipper for hvordan selskaper skal regnskapsføre og rapportere leieavtaler i regnskapet.

Hva er IFRS 16?

IFRS er et sett med regnskapsstandarder utgitt av The International Financial Reporting Standards Foundation. Regnskapsstandarden inneholder standarder for forskjellige driftsområder, blant annet for regnskapsføring av leasingavtaler (IFRS 16).

Hovedregelen er at selskaper etter IFRS 16 leieavtaler (IFRS 16 Leases) skal balanseføre alle leieavtaler og presentere bruksretteiendel og leieforpliktelse i balansen. Det finnes noen få unntak som vi vil fortelle mer om senere i artikkelen.

IFRS 16 er en standard som etablerer prinsipper for hvordan selskaper skal regnskapsføre og rapportere leieavtaler i regnskapet. Formålet med standarden er å sikre et transparent regnskap på tvers av selskaper, slik at man i større grad enn før, kan se leieavtalene i regnskapet.

Dette innebærer at selskaper etter IFRS 16 skal:

  • Balanseføre eiendelen og forpliktelsen i balansen. 
  • Resultatføre avskrivninger av eiendelen og rentekostnaden. 
  • Klassifisere nedbetaling av leieforpliktelsen under finansieringsaktiviteter. 

Leieavtaler

Leasing er en vanlig måte for mange foretak å få tilgang til eiendeler, skaffe finansiering og redusere risiko knyttet til å eie eiendelen. Eiendeler kan være kontorbygg, biler, maskiner og lignende.

En leasingavtale (leasing) er en avtale mellom utleier og leietaker, hvor bruksretten av eiendelen overføres til leietaker mot et vederlag. Dette betyr at det er leasingselskapet som eier utstyret, mens leietaker betaler for retten til å bruke eiendelen. en leieavtale er derfor det motsatte av å kjøpe eiendelen, hvor man ofte har lånefinansiering, hvor selskapet nedbetaler lånet i perioden de eier utstyret.

Vi skiller mellom 2 ulike typer leasingavtaler:

  • Finansiell leasing – Selskapet betaler ned hele investeringen over avtalens løpetid, f.eks. anleggsmidler.
  • Operasjonell leasing – Selskapet betaler ned til en avtalt restverdi. Dette er vanlig i leasingavtaler for bil eller husleieavtaler.

Etter endt leasingperiode er det vanlig at leietaker kan levere tilbake utstyret i sin helhet, kjøpe ut utstyret eller fortsette leien. Om selskapet bør lease eller kjøpe eiendelen avhenger av forskjellige parametre – vi anbefaler å lese Danskebanks guide her.

Les mer om finansielle leasing her.

Hvem må rapportere etter IFRS 16?

Børsnoterte foretak er pliktig til å utarbeide konsernregnskap etter IFRS. I Norge gjelder det også børsnoterte selskaper som ikke er en del av et konsern. Foretak med gjeldspapirer på Oslo Børs, er også pliktige til å bruke IFRS. 

Også andre selskaper rapporterer gjerne etter IFRS, f.eks. dersom morselskap er pliktige til å følge standarden.

Endringer med IFRS 16

Tidligere standard for leieavtaler (IAS 17) la opp til at leietaker ikke måtte legge forpliktelsen av leieavtalen i balansen dersom avtalen kunne klassifiseres som operasjonell. På denne måten kunne relativt like leieavtaler klassifiseres forskjellig ved at noen ble balanseført og noen ikke, til tross for at de økonomisk sett var like. Man antar i dag at ca. 80 % av alle leieavtaler under IAS 17, ble klassifisert som operasjonelle og derfor unnlatt fra balansen i regnskapet. 

Med innføringen av IFRS 16 skal man ikke lenger klassifisere avtalene som operasjonelle eller finansielle. Dette fører derfor at de fleste avtaler nå skal balanseføres, med noen få unntak. Selskaper med store og mange leieavtaler vil derfor oppleve stor forskjell i håndteringen av leieavtaler og dens påvirkning på regnskapet med IFRS 16. 

IAS 17

IAS 17 er en regnskapsstandard som siden september 1981 har vært sentral for børsnoterte selskaper i forhold til regnskapsføring av leieavtaler. Standarden fastla den regnskapsmessige behandlingen av leasingavtaler og skilte mellom to typer avtaler – finansiell- og operasjonell leasing. 

  • Den finansielle leasingen defineres som en avtale hvor vesentlige risikoer og fordeler knyttet til eiendelen overføres til leietaker, uavhengig av eierskapet flyttes tilbake etter leieperioden. 
  • Den operasjonelle leasingen defineres som enhver leasingkontrakt som ikke faller under en finansiell leasing. 

Unntak fra IFRS 16

IFRS 16 inneholder enkle unntak på når du kan unnlate å balanseføre leieavtalene. Dette gjelder dersom leieavtalene er av kortsiktig art eller dersom den leide eiendelen har lav verdi (kjøpsverdi). Leieavtalen kan i disse tilfellene resultatføres fremfor å balanseføres. 

Det skal alltid opplyses i notene om unntakene som er benyttet i regnskapet. 

Kortsiktig leieavtale

Kortsiktige leieavtaler er etter IFRS 16 gjeldende for leieavtaler som har en leieperiode på maksimalt 12 måneder. Det skal ikke være opsjoner om forlengelse av avtalen eller foreligge detaljer rundt oppkjøp av eiendelen etter endt leieperiode. Dersom det foreligger opsjoner som forlengelse eller oppkjøp, skal sannsynligheten for at selskaper kommer til å utnytte mulighetene som svært lave. 

Eiendeler med lav verdi

For å vurdere verdien på en eiendel, skal det alltid tas utgangspunkt i verdien for en ny vare og uten den faktiske alderen på leietidspunktet. For eksempel skal en 5 år gammel bil, regnes for verdien på en tilsvarende ny bil på leietidspunktet. Hva som regnes som lav verdi i beløp, fremkommer ikke i standarden, men er anslått til USD 5 000. 

Unntaket etter IFRS 16 gjelder ikke forpliktelser som samlet sett er vesentlige, typisk: leie av eiendom, biler og skip. Eiendommer med lav verdi som nettbrett, telefoner og lignende er klassifisert som lav verdi etter IFRS 16. Unntakene gjelder helle ikke dersom eiendelen fremleies

Impact of lease accounting under IFRS 16

Verktøy for håndtering av IFRS 16

Den største og vanskeligste jobben med IFRS 16 kan automatiseres og forenkles. IFRS 16 krever omfattende kalkulasjon og klassifisering av data, som ofte tar lang tid med manuelle prosesser som ved bruk av Excel. Med riktig programvare for håndtering av IFRS 16, kan du sikre nøyaktig rapportering samtidig som du sparer tid. 

ShareControl IFRS 16

ShareControl IFRS 16 lar brukerne effektivisere håndteringen av IFRS 16 da systemet gjør den vanskeligste kalkulasjonen og alltid sørger for korrekte utregninger. Med automatiske beregninger og veiledet prosess gjennom hele prosessen, sikrer du en nøyaktig finansiell rapportering etter IFRS 16. 

IFRS 16 løsningen veileder brukeren gjennom håndteringen, slik at identifisering og klassifisering av leieavtaler blir enklere enn noen gang. ShareControl IFRS 16 vil også beregne verdien av eiendelen for bruksrett ved starten av leieavtalen. Dette inkluderer den initiale mengden av leieansvaret, i tillegg til eventuelle leiebetalinger som er gjort ved eller før starten av leieavtalen, fratrukket eventuelle leieinsentiver mottatt. 

Les mer om ShareControl IFRS 16 her >>

Veiledning til IFRS

IFRS 16 kan være en komplisert og tidskrevende prosess. Med et godt system for å håndtere regelverket, sikrer du en nøyaktig rapportering og overholdelse av IFRS 16, samtidig som du effektiviserer tiden. 

For å forstå lovverket og hvordan du kan rapportere etter IFRS 16 kan vår brukerhåndbok leses – ønsker du å lese denne nå, ta kontakt med oss. Du kan ellers lese mer om IFRS 16 her

Det finnes også mye informasjon rundt IFRS 16 fra andre fagbøker og artikler utgitt av blant annet EYs  “IFRS i Norge, 8 utgave“ og «A closer look at IFRS 16 Leases (updated December 2020)«, PwC, KPMG, Deloitte og IFRS org.

Implementering av IFRS 16 programvare

Implementering av regnskapsstandarden kan være en komplisert prosess, men med riktig metode – kan du effektivisere store deler av prosessene. Dette sikrer også en korrekt opplastning av leiekontraktene dine som er avgjørende i starten av rapporteringen. Vi i Share Control har lang erfaring med å hjelpe våre kunder til IFRS 16 kompatibel.

Få en demonstrasjon av IFRS 16

Ofte stilte spørsmål om IFRS 16 system

About The Author