Vad är IFRS 16?

Vad är IFRS 16?

IFRS 16 är en redovisningsstandard som infördes av International Accounting Standards Board (IASB) och som trädde i kraft den 1. januari 2019. Den ersatte redovisningsstandarden IAS 17. Men vad är IFRS 16, och varför finns den?

Redovisningsstandarden fastställer principer för hur företag ska redovisa och redovisa leasingavtal i redovisningen.

Vad är IFRS 16?

IFRS är en uppsättning redovisningsstandarder publicerade av The International Financial Reporting Standards Foundation. Redovisningsstandarden innehåller standarder för olika verksamhetsområden, inklusive redovisning av leasingavtal (IFRS 16).

Huvudregeln är att enligt IFRS 16 leasingavtal ska företag redovisa alla leasingavtal i balansräkningen och redovisa nyttjanderättstillgången och leasingskulden i balansräkningen. Det finns några undantag som vi kommer att berätta mer om längre fram i artikeln.

IFRS 16 är en standard som fastställer principer för hur företag ska redovisa och redovisa leasingavtal i redovisningen. Syftet med standarden är att säkerställa transparenta redovisningar över företag, så att man i större utsträckning än tidigare kan se hyresavtalen i redovisningen.

Detta innebär att företag enligt IFRS 16 måste:

  • Balansera tillgången och skulden i balansräkningen.
  • Redovisa avskrivningar på tillgången och räntekostnaden i resultaträkningen.
  • Klassificera återbetalning av leasingskulden under finansieringsverksamhet.

Hyresavtal

Leasing är ett vanligt sätt för många företag att få tillgång till tillgångar, få finansiering och minska risken förknippad med att äga tillgången. Tillgångar kan vara kontorsbyggnader, bilar, maskiner och liknande.

Ett leasingavtal är ett avtal mellan leasegivare och leasetagare, där rätten att använda tillgången övergår till leasetagaren mot en avgift. Det innebär att leasingbolaget äger utrustningen medan leasetagaren betalar för nyttjanderätten till tillgången. ett leasingavtal är alltså motsatsen till att köpa tillgången, där man ofta har lånefinansiering, där företaget betalar av lånet under den period de äger utrustningen.

Vi skiljer på 2 olika typer av leasingavtal:

  • Finansiell leasing – Företaget betalar av hela investeringen över avtalstiden, t.ex. anläggningstillgångar.
  • Operationell leasing – Företaget betalar ner till ett avtalat restvärde. Detta är vanligt i billeasingavtal eller hushyresavtal.

Efter leasingperiodens utgång är det vanligt att leasetagaren lämnar tillbaka utrustningen i sin helhet, köper ut utrustningen eller fortsätter uthyrningen. Om företaget ska leasa eller köpa tillgången beror på olika parametrar – vi rekommenderar att läsa Danskebanks guide här.

Vem ska rapportera enligt IFRS 16?

Börsnoterade företag är skyldiga att upprätta koncernredovisning enligt IFRS. I Norge gäller det även börsbolag som inte ingår i en koncern. Företag med räntebärande värdepapper på Oslo Börs är också skyldiga att använda IFRS.

Även andra företag rapporterar gärna enligt IFRS, t.ex. om moderbolaget är skyldigt att följa standarden.

Ändringar med IFRS 16

Den tidigare standarden för leasingavtal (IAS 17) föreskrev att leasetagaren inte behövde ta upp leasingavtalets skuld i balansräkningen om avtalet kunde klassificeras som operationellt. På så sätt kunde relativt likartade hyresavtal klassificeras olika genom att en del togs upp i balansräkningen och en del inte, trots att de var ekonomiskt lika. Det antas idag att ca. 80 % av alla leasingavtal enligt IAS 17 klassificerades som operationella och uteslöts därför från saldot i redovisningen.

Med införandet av IFRS 16 ska avtalen inte längre klassificeras som operationella eller finansiella. Det innebär alltså att de flesta avtal nu ska tas upp i balansräkningen, med några få undantag. Företag med stora och många leasingavtal kommer därför att uppleva stor skillnad i hanteringen av leasingavtal och dess påverkan på redovisningen med IFRS 16.

IAS 17

IAS 17 är en redovisningsstandard som sedan september 1981 är central för börsbolag i förhållande till redovisning av leasingavtal. Standarden fastställde den redovisningsmässiga behandlingen av leasingavtal och skiljde mellan två typer av avtal – finansiell och operationell leasing.

  • Finansiell leasing definieras som ett avtal där väsentliga risker och förmåner hänförliga till tillgången överförs till leasetagaren, oavsett om ägandet återförs efter leasingperioden.
  • Operationell leasing definieras som varje leasingavtal som inte omfattas av ett finansiellt leasingavtal.

Undantag från IFRS 16

IFRS 16 innehåller enkla undantag för när du kan misslyckas med att balansera leasingavtalen. Detta gäller om leasingavtalen är av kortsiktig karaktär eller om den leasade tillgången har ett lågt värde (köpvärde). I dessa fall kan leasingavtalet redovisas i resultaträkningen snarare än i balansräkningen.

Det ska alltid anges i noterna om de undantag som används i redovisningen.

Korttidshyresavtal

Enligt IFRS 16 är kortfristiga leasingavtal tillämpliga på leasingavtal som har en leasingperiod på maximalt 12 månader. Det ska inte finnas några alternativ för att förlänga avtalet eller detaljer om förvärvet av tillgången efter leasingperiodens utgång. Om det finns alternativ som förlängning eller förvärv måste sannolikheten för att företag kommer att ta tillvara på möjligheterna vara mycket låg.

Tillgångar med lågt värde

För att bedöma värdet på en tillgång ska utgångspunkten alltid vara värdet för en ny vara och utan faktisk ålder vid uthyrningstillfället. Till exempel ska en 5 år gammal bil anses vara värdet av en likvärdig ny bil vid uthyrningstillfället. Vad som räknas som ett lågt värde beloppsmässigt framgår inte av standarden utan uppskattas till 5 000 USD.

Undantaget enligt IFRS 16 gäller inte för åtaganden som totalt sett är betydande, typiskt sett: uthyrning av fastighet, bilar och fartyg. Fastigheter med lågt värde som surfplattor, telefoner och liknande klassas som lågvärde enligt IFRS 16. Undantagen gäller inte heller om tillgången hyrs ut i andra hand.

Impact of lease accounting under IFRS 16

Verktyg för att hantera IFRS 16

Det största och svåraste jobbet med IFRS 16 kan automatiseras och förenklas. IFRS 16 kräver omfattande beräkningar och klassificering av data, vilket ofta tar lång tid med manuella processer som att använda Excel. Med rätt IFRS 16-hanteringsprogramvara kan du säkerställa korrekt rapportering samtidigt som du sparar tid.

ShareControl IFRS 16

ShareControl IFRS 16 tillåter användare att effektivisera hanteringen av IFRS 16 då systemet gör den svåraste beräkningen och alltid säkerställer korrekta beräkningar. Med automatiska beräkningar och en guidad process genom hela processen säkerställer du korrekt finansiell rapportering enligt IFRS 16.

IFRS 16-lösningen guidar användaren genom hanteringen, så att identifiering och klassificering av hyresavtal är enklare än någonsin. ShareControl IFRS 16 kommer även att beräkna värdet av tillgången för nyttjanderätt vid leasingperiodens början. Detta inkluderar det ursprungliga beloppet för leasingskulden, utöver eventuella leasingbetalningar som gjorts vid eller före leasingperiodens början, minus eventuella leasingincitament som erhållits.

Läs mer om ShareControl IFRS 16 här >>

Guide till IFRS

IFRS 16 kan vara en komplicerad och tidskrävande process. Med ett bra system för att hantera regelverket säkerställer du korrekt rapportering och efterlevnad av IFRS 16, samtidigt som du effektiviserar din tid.

För att förstå lagstiftningen och hur du kan rapportera enligt IFRS 16 kan vår användarmanual läsas – vill du läsa den nu, kontakta oss. Du kan annars läsa mer om IFRS 16 här.

Det finns också mycket information om IFRS 16 från andra fackböcker och artiklar publicerade av bland annat EY:s ”IFRS in Norway, 8th edition” och ”A closer look at IFRS 16 Leases (updated December 2020)”, PwC, KPMG , Deloitte och IFRS org.

Implementering av IFRS 16 mjukvara

Att implementera redovisningsstandarden kan vara en komplicerad process, men med rätt metod – kan du effektivisera stora delar av processerna. Detta säkerställer också en korrekt uppladdning av dina hyresavtal, vilket är avgörande i början av rapporteringen. Vi på Share Control har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder att följa IFRS 16.

Få en demonstrasjon av IFRS 16

Vanliga frågor om IFRS 16-systemet

About The Author