IFRS 16 leasingavtal – vad är ett leasingavtal

IFRS 16 leasingavtal – vad är ett leasingavtal

Artikel av Terje Glesaaen

IFRS 16, som handlar om hyreskontrakt (leasingavtal), innebär stora förändringar för företag som hyr rörelsetillgångar. Redovisningsstandarden är standard för börsbolag sedan 2019. Men för att förstå redovisningsstandarden är det viktigt att veta vad ett hyres-/leasingavtal är.

Vad är ett hyresavtal?

Ett leasingavtal ett avtal som överlåter rätten att använda en tillgång under en viss tid mot vederlag. Det är därför en förutsättning att nyttjanderätten till tillgången övergår från säljaren till arrendatorn, mot en ekonomisk ersättning. Den identifierade tillgången kan också ingå i en tillgång, typiskt sett lokal i form av våning eller liknande. I det här fallet kommer byggnaden att vara tillgången, medan våningen eller lokalen kommer att vara en del av tillgången.

Vad är ett leasingavtal enligt IFRS 16?

IFRS, 16 vad är ett leasingavtal? Enligt standarden är definitionen ”ett avtal, eller del av ett avtal, som kommer att överföra rätten att använda en tillgång (den underliggande tillgången) under en viss tid i utbyte mot ersättning”. Frågan är avgörande för att kunna svara på om en tillgång utgör ett leasingavtal enligt IFRS 16. Alla kriterier bör vara uppfyllda för att avtalet ska anses vara ett hyresavtal.

Läs också: IFRS 16 bedömningar och tolkning av leasingavtal väcker många frågor.

Leasingavtal enligt IFRS 16 omfattar endast avtal om leasing av fysiska anläggningstillgångar såsom rörelsetillgångar, fastigheter, produktionsanläggningar m.m. Ett leasingavtal enligt IFRS 16 innehåller därför samma krav som i den gamla standarden, IAS 17.

Leieavtale etter IFRS 16

Tre frågor för IFRS 16, vad är ett leasingavtal

För att definiera vad som utgör ett leasingavtal enligt IFRS 16 finns det tre nyckelfrågor:

Är tillgången identifierad eller inte?

Den första frågan till IFRS 16. Vad är ett leasingavtal kopplat till, om avtalet är kopplat till en identifierad tillgång eller inte. Tillgång till tillgången kan uttryckligen uttryckas i avtalet. Till exempel, på 1990-talet, Europaparlamentet genom att hänvisa till specifika lokaler, en bil med ett registreringsnummer eller en dator med ett identifikationsnummer. Tillgången kan dock också vara implicit uttryckt av leverantören, som inte har den praktiska möjligheten att ersätta tillgången under en viss tid. Det senare gäller till exempel vanligtvis kopieringsmaskiner. Även om leverantören har rätt att byta ut en kopiator med kunden mot en annan kommer det sannolikt att kosta leverantören mer att genomföra ett byte än vad som kunde vinnas på bytet. I alla fall är kopiatorn en identifierad tillgång.

Ekonomiska fördelar från hyresavtalet

Den andra frågan till IFRS 16. Vad som utgör ett hyresavtal handlar om huruvida hyresavtalet erhåller i stort sett alla ekonomiska fördelar från tillgången till objektet. En arrendator som har avtal om en tillgång som används av flera parter kan sällan anses erhålla väsentligen alla ekonomiska fördelar. Om avtalet inte är kopplat till fysiskt separata delar av en större tillgång. Det kan till exempel hänvisa till en fiberkabel som används för att överföra data. Om endast en part har rätt att använda fiberkabeln kan det leda till slutsatsen att avtalet utgör ett hyresavtal. Men om leasetagaren inte har rätt till väsentligen alla ekonomiska fördelar, utgör avtalet inte ett leasingavtal enligt IFRS 16.

Användningen av tillgången

Slutligen, vad är definitionen av ett hyresavtal? Den tredje frågan gäller om arrendatorn bestämmer användningen av tillgången. Det avgörande är vem som styr syftet med och hur tillgången används. Detta är fallet, till exempel vanligtvis inte som praktiskt hanterar en tillgång. En maskin som kräver särskilt körkort för att utföra tjänsten behöver inte nödvändigtvis undantas från att vara ett hyresavtal. Även om leverantören förser kunden med sådana förare. Det avgörande är vem som bestämmer vad som ska utföras med maskinen och när. Det vill säga den som styr syftet med och hur maskinen används.

Mjukvarulösning för hantering av hyresavtal

Gör redovisningen av leasing- och hyresavtal enligt IFRS 16 enklare. Spara tid och säkerställ korrekt finansiell rapportering med vårt användarvänliga IFRS 16-system.

ShareControl IFRS 16 dashboard.

ShareControl IFRS 16 låter användaren enkelt importera leasingavtal från andra system, såsom ekonomi- och affärssystem – så att alla leasingavtal lagras och behandlas på ett ställe. Systemet fångar upp hyresavtalsdata såsom hyresperiod, betalningsplan, ränta och annan nödvändig information för beräkningar.

Uppnå korrekt finansiell rapportering med en steg-för-steg guidad process för att säkerställa korrekt identifiering och klassificering av dina affärer. Med automatiska beräkningar kan du även automatisera och effektivisera delar av arbetet.

Utforska möjligheterna med ShareControl IFRS 16 här!

About The Author