IFRS 16 beräkning

IFRS 16 beräkning

Artikel av Terje Glesaaen

Bestäm diskonteringsräntan för leasingavtalet

För IFRS 16 är att beräkna diskonteringsräntan och fastställa den ränta som ska användas vid diskontering av leasingavtal för att fastställa leasingskulden en av de viktigaste bedömningarna som en leasetagare måste göra. Beräkning av diskonteringsräntan kommer att påverka både skuldens storlek och de finansieringskostnader som kan hänföras till skulden.

Vad ska användas för att beräkna diskonteringsräntan enligt IFRS 16?

Enligt IFRS 16 leasingavtal används den implicita räntan för att diskontera skulden om den lätt kan fastställas. Om så inte är fallet bör hyresgästens utlåningsränta användas. Den implicita räntan bestäms enligt metodiken nedan.

I nästan alla leasingkontrakt är den implicita räntan inte lätt att fastställa och den marginala utlåningsräntan måste därför uppskattas. Diskonteringsräntan bestäms på det datum då hyresavtalet först rapporterades. Räntan är då oförändrad om det inte finns särskilda omständigheter som gör att räntan ändras, till exempel den ändrade hyrestiden.

Vad menas?

Hyresgästens marginallåneränta avser räntan som:

  • Hyresgästen skulle ha betalat för finansiering genom lån under samma period och med liknande säkerhet.
  • Räntan ska spegla finansiering på liknande villkor med liknande säkerhet, företagets kreditvärdighet (på dotterbolagsnivå) och den ekonomiska miljö som företaget verkar i.

Vilken information behövs för att beräkna diskonteringsräntan?

  • Hyrestidens längd
  • Typ av tillgång som hyrs ut
  • Detaljer om den ekonomiska miljön där hyresgästen verkar
  • Hyresgästens kreditvärdighet
  • Uppskattning av marknadsavkastningen vid ingången av leasingavtalet för finansiering av en tillgång som motsvarar den leasade tillgången

ShareControl IFRS 16-systemet guidar dig genom vad du ska ta ställning till och vilken data som behövs, så att IFRS 16-beräkningen blir korrekt och att du kan lita på beräkningen.

ShareControl IFRS 16-lösningen ger också ett bra sätt att samla in, organisera och följa upp alla leasingavtal.

Framförallt ger lösningen dig en överblick som ger dig full kontroll, till skillnad från att inte ha kontroll över inaktuell eller felaktig data. Lösningen ger hantering av företagets alla leasingavtal vilket ger förutsägbarhet och ännu mer trygghet. Till exempel med tillhörande aviseringar om när och hur de ska agera enligt avtalen. Lösningen extraherar viktig data från kontrakten och utför beräkningar i enlighet med IFRS 16.

En annan viktig aspekt är att ShareControl IFRS 16 har utvecklats av revisorer och underlättar revisionsspåret som ger säkerhet och enkel revision. Nästan alla som följer IFRS 16 idag har någon form av lösning, men många saknar en helhet från avtal till promemoria. Framför allt har många en lösning skapad i Excel. Detta är verkligen inte tillförlitligt över tid. Man bör hitta en lösning som ger företaget full kontroll och är lätt att använda.

About The Author