IFRS 16 beregning

Home » IFRS 16 » IFRS 16 beregning

Artikkel av Terje Glesaaen

Bestem diskonteringsrenten for leieavtalen

For IFRS 16 er beregning av diskonteringsrenten og fastsettelse av renten som skal brukes ved diskontering av leiekontrakter for å bestemme leieforpliktelsen, en av de viktigste vurderingene som en leietaker må gjøre. Beregning av diskonteringsrenten vil påvirke både gjeldens størrelse og finansieringskostnadene som kan henføres til gjelden.

Hva skal brukes til beregning av diskonteringsrenten etter IFRS 16?

I henhold til IFRS 16 leasingavtale brukes den implisitte renten for å neddiskontere forpliktelsen hvis den lett kan fastsettes. Hvis dette ikke er tilfelle, bør leietakers marginale lånerente brukes. Den implisitte renten bestemmes i henhold til metodikken nedenfor.

I de fleste av alle leasingkontrakter kan den implisitte renten ikke lett settes, og den marginale lånerenten må derfor estimeres. Diskonteringsrenten bestemmes på datoen da leiekontrakten først ble rapportert. Renten er da uendret hvis det ikke er spesielle omstendigheter som gjør at renten endres, for eksempel den endrede leietiden.

Hva menes?

Leietakers marginale lånerente viser til renten som:

  • Leietaker ville ha betalt for finansiering gjennom lån i samme periode og med lignende sikkerhet.
  • Renten må reflektere finansiering på lignende vilkår med tilsvarende sikkerhet, selskapets kredittrating (på datterselskapsnivå) og det økonomiske miljøet selskapet opererer i.

Hvilken informasjon er nødvendig for beregning av diskonteringsrenten?

  • Lengden på leieperioden
  • Type eiendel leid
  • Detaljer om det økonomiske miljøet som leietaker opererer i
  • Leietakers kredittverdighet
  • Estimering av markedsavkastningen ved begynnelsen av leieavtalen for finansiering av en eiendel som tilsvarer den leide eiendelen

ShareControl IFRS 16 system guider dere gjennom hva en bør ta stilling til og hvilke data som trengs, slik at IFRS 16-beregningen blir riktig og at dere kan stole på beregningen.

ShareControl IFRS 16 løsningen gir i tillegg en god måte å samle, organisere og følge opp alle leasingavtaler.

Fremfor alt gir løsningen dere en oversikt som gir full kontroll, i motsetning til ikke å ha kontroll med utdaterte eller feil data. Løsningen gir styring av alle selskapets leasingavtaler, noe som gir forutsigbarhet og enda mer sikkerhet. Eksempelvis med tilhørende varsler om når og hvordan de skal handle i henhold til avtalene. Løsningen trekker ut viktige data fra kontraktene og utfører beregninger i samsvar med IFRS 16.

Et annet viktig aspekt er at ShareControl IFRS 16 er utviklet av revisorer og tilrettelegger for revisjonssporet som gir sikkerhet og enkel revisjon. Nesten alle som overholder IFRS 16 i dag har en slags løsning, men mange mangler en helhet fra avtale til notat. Fremfor alt har mange en løsning laget i Excel. Dette er absolutt ikke pålitelig over tid. En bør finne en løsning som gir selskapet full kontroll og er enkel å bruke.

About The Author