Beräkningar enligt IFRS 16

Beräkningar enligt IFRS 16

IFRS 16 infördes av International Accounting Standards Board (IASB) i 2019. Redovisningsstandarden har lett till betydande förändringar i hur företag ska redovisa sina leasingavtal.

Den största förändringen är att de företag som redovisar enligt IFRS nu ska balansera de flesta leasingavtal, vilket innebär att redovisa fler variabler än i IAS 17. I den här artikeln vill vi beskriva komplexiteten i beräkningar enligt IFRS 16.

Förstå komplexiteten i beräkningar enligt IFRS 16

IFRS 16 ersätter den tidigare redovisningsstandarden IAS 17. Allt fler företag sköter sina konton enligt IFRS-reglerna. Oavsett om det är ett börsnoterat företag eller ett företag som har finansiella instrument som är skyldiga att upprätta koncernredovisning enligt IFRS. Företag kan även ägas av utländska ägare som kräver och då måste redovisa leasingavtal i enlighet med IFRS 16.

Redovisningsstandarden innebär att verksamheter nu måste balansera de flesta leasingavtal som en nyttjanderättstillgång och leasingskuld. Detta kommer att säkerställa att företag ger en mer korrekt presentation av sin finansiella ställning och säkerställer bättre transparens gentemot investerare och andra intressenter.

Implementeringen av IFRS 16

Implementeringen av IFRS 16 innebär stora förändringar i redovisningen. I enlighet med IAS 17 redovisades inte operationella leasingavtal i balansräkningen och hyreskostnader kostnadsfördes linjärt. Enligt IFRS 16 redovisas dock alla leasingavtal (så länge de inte understiger tröskelvärdet för värde och löptid), inklusive operationella leasingavtal, i balansräkningen. Det innebär att bolagens balansvärden ökar för både tillgångar och skulder, vilket kan ha en betydande inverkan på deras finansiella nyckeltal och nyckeltal.

Beräkning enligt IFRS 16

När företag ska balansera sina leasingavtal enligt IFRS 16 måste man titta på om den implicita räntan för att diskontera skulden kan fastställas. Det innebär att verksamheten ska hitta nuvärdet av hyresskyldigheten. Alternativet för att diskontera förpliktelsen, om den implicita räntan inte är känd, kan vara att använda hyresgästens utlåningsränta.

Beräkningen enligt IFRS 16 kan vara komplex och tidskrävande. Detta innebär att identifiera alla leasingavtal, fastställa leasingperioden och beräkna nuvärdet av leasingbetalningarna. Företag måste också bedöma effekten av rörliga hyresbetalningar, hyresincitament och hyresförändringar. Det unika med beräkningar enligt IFRS 16 är att du regelbundet måste omvärdera dina hyresavtal, vilket kan öka komplexiteten i beräkningen.

Diskonteringsränta

Ett centralt ämne vid redovisning av leasingavtal enligt IFRS 16 är diskontering och diskonteringsränta. Rabattering används ofta i affärs- och socialekonomiska analyser, ofta för att beräkna lönsamheten för ett projekt eller en investering i framtiden. För att beräkna detta tittar man på flera variabler såsom framtida intäkter och/eller kostnader och bestämmer sedan diskonteringsräntan.

Genom att uppskatta hur mycket verksamheten kommer att betala i framtida hyreskostnader för en vara eller tjänst kan du diskontera utgifterna och få en beräkning av varans värde idag (nuvärde). När diskonteringsräntan har beräknats kan de implicita räntorna (terminsräntan) för att diskontera skulden fastställas.

Hyresgästens marginella utlåningsränta

Om den implicita räntan inte kan definieras kan hyresgästens marginallåneränta användas istället. Hyresgästens marginallåneränta innebär att man ser på en liknande ekonomisk miljö och vad man skulle behöva betala för att låna under en liknande period och med liknande säkerhet för att förvärva en tillgång med samma mängd virke som nyttjanderättstillgången. Marginallåneräntan kan variera från arrende till arrende då de har olika arrendeperioder, olika arrendeobjekt och olika geografi.

Programvara för hantering av beräkningar enligt IFRS 16

En dedikerad mjukvara för hantering av konton enligt IFRS 16, såsom ShareControl IFRS 16, för med sig ett antal betydande fördelar. Mjukvaran möjliggör automatisering av ett brett utbud av manuella processer relaterade till identifiering och klassificering av hyresavtal.

Automatisera nuvärdesberäkningar och leasingbetalningar, vilket inte bara sparar värdefull tid och resurser utan också minskar risken för redovisningsfel. Genom att använda en IFRS 16-kompatibel programvara uppnår organisationer ökad noggrannhet och tillförlitlighet i sina beräkningar. Detta är särskilt viktigt när man hanterar komplexa ekonomiska aspekter av leasingförpliktelser, eftersom programvaran säkerställer att alla relevanta faktorer beaktas och beräknas korrekt.

Beregninger etter IFRS 16

Sammantaget ger en mjukvara för hantering av leasingkontona enligt IFRS 16, såsom ShareControl IFRS 16, en helhetsmässig och effektiv lösning som stärker organisationens förmåga att möta komplexa redovisningsutmaningar. Detta förhållningssätt lägger grunden för noggranna och genomtänkta beslut, optimalt resursutnyttjande och gedigen efterlevnad av redovisningsstandarden.

About The Author