Beräkningar enligt IFRS 16

Beräkningar enligt IFRS 16

IFRS 16 infördes av International Accounting Standards Board (IASB) i 2019. Redovisningsstandarden har lett till betydande förändringar i hur företag ska redovisa sina leasingavtal.

Den största förändringen är att de företag som redovisar enligt IFRS nu ska balansera de flesta leasingavtal, vilket innebär att redovisa fler variabler än i IAS 17. I den här artikeln vill vi beskriva komplexiteten i beräkningar enligt IFRS 16.

Förstå komplexiteten i beräkningar enligt IFRS 16

IFRS 16 ersätter den tidigare redovisningsstandarden IAS 17. Allt fler företag sköter sina konton enligt IFRS-reglerna. Oavsett om det är ett börsnoterat företag eller ett företag som har finansiella instrument som är skyldiga att upprätta koncernredovisning enligt IFRS. Företag kan även ägas av utländska ägare som kräver och då måste redovisa leasingavtal i enlighet med IFRS 16.

Redovisningsstandarden innebär att verksamheter nu måste balansera de flesta leasingavtal som en nyttjanderättstillgång och leasingskuld. Detta kommer att säkerställa att företag ger en mer korrekt presentation av sin finansiella ställning och säkerställer bättre transparens gentemot investerare och andra intressenter.

Implementeringen av IFRS 16

Implementeringen av IFRS 16 innebär stora förändringar i redovisningen. I enlighet med IAS 17 redovisades inte operationella leasingavtal i balansräkningen och hyreskostnader kostnadsfördes linjärt. Enligt IFRS 16 redovisas dock alla leasingavtal (så länge de inte understiger tröskelvärdet för värde och löptid), inklusive operationella leasingavtal, i balansräkningen. Det innebär att bolagens balansvärden ökar för både tillgångar och skulder, vilket kan ha en betydande inverkan på deras finansiella nyckeltal och nyckeltal.

Beräkning enligt IFRS 16

När företag ska balansera sina leasingavtal enligt IFRS 16 måste man titta på om den implicita räntan för att diskontera skulden kan fastställas. Det innebär att verksamheten ska hitta nuvärdet av hyresskyldigheten. Alternativet för att diskontera förpliktelsen, om den implicita räntan inte är känd, kan vara att använda hyresgästens utlåningsränta.

Beräkningen enligt IFRS 16 kan vara komplex och tidskrävande. Detta innebär att identifiera alla leasingavtal, fastställa leasingperioden och beräkna nuvärdet av leasingbetalningarna. Företag måste också bedöma effekten av rörliga hyresbetalningar, hyresincitament och hyresförändringar. Det unika med beräkningar enligt IFRS 16 är att du regelbundet måste omvärdera dina hyresavtal, vilket kan öka komplexiteten i beräkningen.

Diskonteringsränta

Ett centralt ämne vid redovisning av leasingavtal enligt IFRS 16 är diskontering och diskonteringsränta. Rabattering används ofta i affärs- och socialekonomiska analyser, ofta för att beräkna lönsamheten för ett projekt eller en investering i framtiden. För att beräkna detta tittar man på flera variabler såsom framtida intäkter och/eller kostnader och bestämmer sedan diskonteringsräntan.

Genom att uppskatta hur mycket verksamheten kommer att betala i framtida hyreskostnader för en vara eller tjänst kan du diskontera utgifterna och få en beräkning av varans värde idag (nuvärde). När diskonteringsräntan har beräknats kan de implicita räntorna (terminsräntan) för att diskontera skulden fastställas.

Hyresgästens marginella utlåningsränta

Om den implicita räntan inte kan definieras kan hyresgästens marginallåneränta användas istället. Hyresgästens marginallåneränta innebär att man ser på en liknande ekonomisk miljö och vad man skulle behöva betala för att låna under en liknande period och med liknande säkerhet för att förvärva en tillgång med samma mängd virke som nyttjanderättstillgången. Marginallåneräntan kan variera från arrende till arrende då de har olika arrendeperioder, olika arrendeobjekt och olika geografi.

Inverkan på finansiella indikatorer

Den ökade balansräkningen av leasingavtal enligt IFRS 16 har lett till betydande förändringar i företagens finansiella rapportering och nyckeltal. Genom att leasingavtal redovisas som nyttjanderättstillgångar och leasingskulder ökar bolagets totala tillgångar och skulder i balansräkningen. Detta kan ha en direkt inverkan på företagets skuldsättningsgrad, som är förhållandet mellan skuld och eget kapital. Eftersom hyresförpliktelsen nu visas som skuld kan skuldkvoten öka, vilket skulle kunna ge intryck av ökad finansiell risk och bruttosoliditet för bolaget.

Samtidigt kommer den ökade balansräkningen av hyresavtal också att påverka bolagets egna kapital. Eftersom hyresförpliktelsen nu återspeglas som skuld kan detta minska den relativa storleken på bolagets egna kapital i förhållande till totala tillgångar. Detta kan i sin tur påverka soliditeten, som är förhållandet mellan eget kapital och totala tillgångar, och därmed påverka företagets finansiella robusthet och förmåga att stå emot förluster eller oväntade händelser.

Vidare kan den ökade balansräkningen av hyresavtal påverka andra viktiga finansiella indikatorer, till exempel räntebelastning och avkastning på investeringar. En högre skuldsättning i balansräkningen kan resultera i ökade räntekostnader, vilket kan påverka företagets lönsamhet och lönsamhet. Däremot kan en mer korrekt presentation av företagets finansiella ställning bidra till ökat förtroende från investerare och kreditgivare och därmed potentiellt påverka företagets kreditvärdighet och tillgång till kapital.

Sammanfattningsvis kan den ökade redovisningen av leasingavtal enligt IFRS 16 få långtgående konsekvenser för hur verksamheten bedöms av intressenter, inklusive investerare, kreditgivare och analytiker. Det är därför viktigt för företag att förstå dessa förändringar och kommunicera dem tydligt i sin finansiella rapportering för att säkerställa en korrekt tolkning av deras ekonomiska situation och resultat.

Påverkan på investerare, fordringsägare och andra intressenter

De förändringar som följer med implementeringen av IFRS 16 kan få betydande konsekvenser för hur investerare, borgenärer och andra intressenter bedömer företaget i beslutsprocesser och riskbedömningar. Några exempel är:

  • Investerare kommer nu att få en mer heltäckande bild av bolagets finansiella ställning och resultat, eftersom leasingförpliktelserna tas upp i balansräkningen och redovisas som skulder. Detta kan bidra till att öka transparensen och förtroendet för företagets rapportering.
  • Borgenärer, såsom långivare och obligationsinnehavare, kommer att vara bekymrade över hur den ökade skuldkvoten påverkar företagets förmåga att sköta och betala tillbaka sina skuldförpliktelser.
  • Ändringarna i redovisningspraxis enligt IFRS 16 kan också påverka borgenärers bedömning av företagets kreditvärdighet och lånevillkor.

Programvara för hantering av beräkningar enligt IFRS 16

En dedikerad mjukvara för hantering av konton enligt IFRS 16, såsom ShareControl IFRS 16, för med sig ett antal betydande fördelar. Mjukvaran möjliggör automatisering av ett brett utbud av manuella processer relaterade till identifiering och klassificering av hyresavtal.

Automatisera nuvärdesberäkningar och leasingbetalningar, vilket inte bara sparar värdefull tid och resurser utan också minskar risken för redovisningsfel. Genom att använda en IFRS 16-kompatibel programvara uppnår organisationer ökad noggrannhet och tillförlitlighet i sina beräkningar. Detta är särskilt viktigt när man hanterar komplexa ekonomiska aspekter av leasingförpliktelser, eftersom programvaran säkerställer att alla relevanta faktorer beaktas och beräknas korrekt.

Beregninger etter IFRS 16

Sammantaget ger en mjukvara för hantering av leasingkontona enligt IFRS 16, såsom ShareControl IFRS 16, en helhetsmässig och effektiv lösning som stärker organisationens förmåga att möta komplexa redovisningsutmaningar. Detta förhållningssätt lägger grunden för noggranna och genomtänkta beslut, optimalt resursutnyttjande och gedigen efterlevnad av redovisningsstandarden.

About The Author