IFRS 16 leasing

Home » IFRS 16 » IFRS 16 leasing

Artikkel av Terje Glesaaen

IFRS 16 leasing – Share Control kan regnskap og revisjon. ShareControl IFRS 16 systemet oppfyller alle krav i samsvar med IFRS 16.

  • Enkelt å administrere indeksjusteringer
  • Sporbarhet
  • Ferdig noter til årsrapporten
  • Broen mot tidligere regnskapsanbefaling IAS 17

Share Control kan levere et guidet system som kan gi optimale løsninger for din forvaltning og beregning av IFRS 16 leasing.

For selskap som benytter IFRS 16, er 2019 det første regnskapsåret da den nye standarden IFRS 16 Leasing og avtalene skal beregnes og rapporteres. Implementering av IFRS 16 kan påvirke selskapets syn på investeringer og finansiering.

En standard som har forårsaket mye arbeid i det store flertallet av selskap og som har hatt effekter på resultatregnskapet, balansen, kontantstrømoppstillingen, noter og i mange tilfeller også nøkkeltall, selv om vi bemerker at enkelte selskap velger å også rapportere visse nøkkeltall eksklusiv effekten av IFRS 16. Det absolutte flertallet av selskap har valgt å bruke den modifiserte retrospektive metoden, noe som betyr at sammenligningsåret 2018 ikke er blitt beregnet på nytt.

IFRS 16 Leasing har erstattet IAS 17 Leiekontrakt, IFRIC 4 Fastslå om en leiekontrakt inneholder en leiekontrakt, SIC 15 Fordeler i forbindelse med signering av operasjonelle leieavtaler og SIC 27 Vurdering av den økonomiske betydningen av transaksjoner som involverer en leiekontrakt.

Den største forskjellen mellom IAS 17 og IFRS 16 knytter seg til regnskap for leietagere, der alle leiekontrakter kommer «på balanse» (med visse unntak) og begrepene finansiell og operasjonell leasing blir fjernet. For utleiere opprettholdes operasjonell og finansiell leasing på samme måte som før.

I samsvar med IFRS 16 blir alle avtaler som oppfyller definisjonen av en leieavtale, balanseført som bruksrett og leasingansvar. I resultatregnskapet rapporteres amortisering av retten til å bruke eiendelen og renteutgiftene knyttet til den økonomiske forpliktelsen. Dette resulterer i både forbedret EBTDA-inntjening og litt forbedrede driftsinntekter. Resultat før skatt vil ikke påvirkes over tid, men vil bli påvirket for enkeltår etter hvert som rentefordeling og gjeldsavskrivning endres over avtaleperioden.

Fordelen med ShareControl IFRS 16 leasing er at du får

  • Til å begynne med, effektiv kontraktstyring
  • Da får du kontroll
  • Følgelig bedre oppfølging
  • Til slutt gir det forbedrede resultater

Billeasing

Vår bil leasing løsning forenkler forvaltningen av underliggende eiendeler og terminering av disse. Dette passer for kunder med mange kontrakter fra leasingselskaper som f.eks. Autolease, LeasePlan, SB1 Finance, etc.

Les mer og avtal en demo, ShareControl IFRS 16 >>

Hva er definisjonen på en avtale som skal behandles som IFRS 16 Leasing?

I henhold til standarden er definisjonen «En avtale, eller del av en avtale, som overfører bruksretten til en eiendel (den underliggende eiendelen) i en viss periode i bytte mot erstatning.» Noen spørsmål er avgjørende for å svare på om en eiendel utgjør en leieavtale eller ikke. Alle spørsmål må oppfylles for at avtalen skal betraktes som en leasingavtale.

Tre sentrale spørsmål

Det første spørsmålet gjelder hvorvidt avtalen gjelder en identifisert eiendel eller ikke. Eiendelen kan for eksempel være eksplisitt angitt i avtalen. Ved å henvise til et bestemt rom, en bil med et registreringsnummer eller en datamaskin med et identifikasjonsnummer. Men eiendelen kan også implisitt komme til uttrykk ved at leverandøren ikke har den praktiske muligheten til å erstatte eiendelen i løpet av leieavtalen. Det siste gjelder f.eks. vanligvis kopimaskiner. Selv om leverandøren har rett til å bytte en kopimaskin hos kunden med en annen, vil det sannsynligvis koste leverandøren mer å gjennomføre utvekslingen enn man kunne tjent på å bytte. I så fall er kopimaskinen en identifisert eiendel.

Det andre spørsmålet gjelder om leietaker i det vesentlige mottar alle økonomiske fordeler fra eiendelen. En leietaker som har en avtale om en eiendel som brukes av flere parter, kan sjelden anses å motta vesentlig alle økonomiske fordeler, med mindre avtalen gjelder fysisk separerbare deler av en større eiendel. Det kan for eksempel referere til en fiberkabel som brukes til å overføre data. Hvis bare en part har rett til å bruke fiberkabelen, kan dette føre til konklusjonen at avtalen utgjør en leiekontrakt, men dersom leietaker ikke har rett til vesentlig alle økonomiske fordeler, utgjør ikke avtalen en leiekontrakt.

Det tredje spørsmålet gjelder hvorvidt leietaker bestemmer bruken av eiendelen. Det som er avgjørende er hvem som styrer hvordan og til hvilket formål eiendelen brukes. Dette gjelder f.eks. vanligvis ikke hvem som praktisk talt administrerer en eiendel. En maskin som krever et spesielt førerkort for å kunne utføres, trenger ikke nødvendigvis utelukkes fra å være leiekontrakt selv om leverandøren gir kunden en slik fører. Den avgjørende faktoren er hvem som bestemmer hva som skal gjøres med maskinen og når – dvs. som kontrollerer hvordan og til hvilket formål maskinen brukes.

Må alle leiekontrakter som oppfyller definisjonen, inkluderes i beregningen av leieavtalen?

Det er to alternativer for en leietaker å ekskludere avtaler. Det første alternativet å ekskludere gjelder avtaler som har en leietid på mindre enn 12 måneder. Forutsatt at det ikke er noe alternativ å kjøpe eiendelen. Hvordan leasingperioden bestemmes, er beskrevet nedenfor. Valget om å ekskludere «kortsiktige leieavtaler» brukes konsekvent per eiendelsklasse.

Den andre muligheten for fritak gjelder eiendeler med lav verdi. Grunnlaget for konklusjoner om standarden nevner at en lav verdi anses som en eiendel hvis verdi i ny tilstand ikke overstiger 5 000 USD. Verdien gjelder per eiendel. Så selv om et kjøp gjøres av 10 PC-er og deres totale verdi overstiger 5 000 dollar, kan de unntas. Valget om å ekskludere «leiekontrakter med lav verdi» tas for hver enkelt kontrakt. Det skal bemerkes at det må gis informasjon i årsrapporten for den årlige kostnaden for hver type fritak som brukes. Bortsett fra leieavtaler som dekker en periode på en måned eller mindre.

Hvordan skal bruksrett og leasinggjeld verdsettes?

For det første verdsettes forpliktelsen, som gjøres til nåverdien av fremtidige leieavgifter i løpet av leieavtalen. Leieperioden er den perioden det anses som rimelig sikker på at eiendelen vil bli utnyttet. Vi antar at leietaker har en leiekontrakt med en ikke-oppsigbar periode på 3 år. Og et utvidelsesalternativ i ytterligere 2 år. Hvis leietakeren på avtalens begynnelsesdato er rimelig sikker på at utvidelsesopsjonen vil bli utøvd, skal dette inkluderes i leiekontrakten. I vårt eksempel betyr dette at leietiden er 5 år. Diskonteringsrenten som brukes i nåverdiberegningen er basert på utleiers implisitte interesse for kontrakten, hvis kjent.

Hvis ikke, er rabatten basert på leietakers marginale lånerente for eiendelen. Den marginale lånerenten er definert i standarden og inkluderer aspekter som renten på lån basert på selskapets kredittrisiko, på effektene av hypotetisk å ha den underliggende eiendelen som sikkerhet, for å ta et amortiserende lån over leiekontrakten (med mindre betalingsprofilen for leieavtalen er frem eller tilbake) og på den valutaen leasingbetalingene er foretatt i. De fremtidige nedsatte leasingavgiftene inkluderer faste avgifter, variable avgifter basert på indeks eller pris (indeks eller kurs), kjøpsopsjon som anses som rimelig sikker å bruke og eventuell restverdi som forventes betalt (hvis noen).

Andre variable avgifter

Andre variable avgifter, som basert på salg eller bruk, er ikke inkludert i gjelden. I stedet gis det blant annet informasjon om slike gebyrer, bl.a. årets kostnad. Verdien av bruksrettighetene tilsvarer leiekontrakten, pluss første direkte utgifter for innhenting av kontrakten, forhåndsbetalte leieavgifter, kostnader for demontering eller restaurering, og fradrag for fordeler i forbindelse med den nye leieavtalen. I overgangen til IFRS 16 er det to måter å rapportere eiendelen på, som er beskrevet nedenfor. Hvordan blir bruksrettighetene og leasinggjeld anerkjent i kommende perioder? Leiegjelden innregnes ved bruk av internrente-metoden. Rentekostnaden utgjør leasingforpliktelsen i begynnelsen av perioden, til tider diskonteringsrenten, mens amortiseringen av gjelden utgjør resten av leasingutbetalingen for perioden, med den virkning at rentebetalingene utgjør en større del av betalingen og ved slutten når gjelden er mindre enn renten. andel og amortisering av gjelden en større andel.

Retten til å bruke eiendelen rapporteres i samsvar med standarden eiendelen forholder seg til. Hvis eiendelen relaterer seg til en rett til å bruke et lokale, gjøres regnskap i samsvar med IAS 16, dvs. med en lineær avskrivning. Avskrivningsperioden er den korteste av leietiden og levetiden, med mindre det er rimelig sikkert at det vil bli utøvd en kjøpsopsjon, i hvilket tilfelle avskrivningene skjer over levetiden. Eiendelen nedskrives i samsvar med IAS 36 Verdifall. Bruksrettighetene og forpliktelsene kan også endre seg dersom det er endring i indeks eller pris, forventet restverdibetaling, leieperioden, vurdering av en opsjon på å erverve eiendelen eller en endring i leiekontraktens omfang. For eksempel vil beregninger for leide lokaler i de fleste tilfeller måtte oppdateres årlig når nye indeksberegnede husleier begynner å gjelde og leieperioder vil måtte forlenges når oppsigelsesperioden utløper, med mindre neste periode opprinnelig inngår i leiekontrakten.

Overgang til IFRS 16

Ved overgang til IFRS 16 velges en av to hoved overgangsmetoder for alle leasingavtaler. De to er «full retrospektiv metode» og «modifisert retrospektiv metode».

Full retrospektiv metode

Hvis den førstnevnte metoden brukes, rapporteres alle leasingavtaler som om IFRS 16 har blitt brukt siden begynnelsen av tiden (med noen unntak for salg av leaseback), med den bokførte effekten i åpningsbalansen for sammenligningsåret.

Modifisert retrospektiv metode

Imidlertid velger det absolutte flertallet av selskap den andre metoden – den «modifiserte retrospektive metoden». Denne metoden gjør ingen justeringer av beløpene for sammenligningsåret. Uten omregning, fra begynnelsen av inneværende år, for eksisterende leasingkontrakter. Leiegjelden diskonteres deretter med den marginale lånerenten på overtagsdatoen. Per eiendel blir valget valgt til å verdsette samme beløp som leieavtalen, justert med forskudd / forskuddsbetaling rapportert ved slutten av sammenligningsperioden, til beløpet eiendelen ville hatt hvis den hadde blitt avskrevet lineært siden kontraktens åpningsdato. Den amortiserte eiendelen i sistnevnte opsjon har en lavere verdi enn forpliktelsen, som innregnes i egenkapitalen som en justering av åpningsbalansen for inneværende år.

Nedskrivningstest

Til slutt vil vi minne om at når en skriver ned enheter eller grupper av enheter. For eksempel. ved den årlige testen for goodwill, trenger en å ta hensyn til at bruksrettigheter kan ha påløpt i enhetene. Praksis for hvordan dette skal håndteres er under utvikling. Det ser ut til at i det minste noen parter mener at det i det minste i løpet av det første året av IFRS 16 kan være mulig å velge mellom en metode som ligner på den som er brukt tidligere, og en som er basert på logikken i IFRS 16. ESMA ber om offentliggjøring om hvordan forsøk er organisert.

Vi er her for å hjelpe dere! Kontakt oss allerede idag >>

About The Author