Implementering av IFRS 16 før børsnotering

Home » IFRS 16 » Implementering av IFRS 16 før børsnotering

Så langt i 2023 har syv selskaper blitt notert på Oslo Børs, hvor den siste var Norconsult. På Euronext, som er en del av Oslo Børs, er det i 55 selskaper som har blitt børsnotert. Alle disse virksomhetene er pålagt å regnskapsføre leasing og leieavtaler i regnskapet etter IFRS 16, en korrekt og effektiv implementering av IFRS 16 er derfor sentral.

Implementering av Share Control IFRS 16 løsning

Norconsult var en av disse som valgte implementering av IFRS 16 med ShareControl IFRS 16 software. Veien til et kompatibelt IFRS 16 håndteringssystem kan være lang. Derfor har vi utviklet en kortfattet liste med de viktigste tingene å tenke på ved implementering av IFRS 16. 

Implementering av ifrs 16 utfordringer og løsning

Hva er formålet med IFRS 16?

IFRS 16 er en standard fra International Financial Reporting Standards, som har som mål å standardisere håndteringen av leieavtaler i regnskapet for børsnoterte selskaper. I praksis betyr dette å gjøre leieavtaler synlige i balansen. Selskaper med betydelige leieavtaler vil derfor merke stor forskjell i gjeldsgrad og total gjeld, noe som minsker risiko for økonomiske overraskelser for investorer eller andre interessenter. Dette vil videre gjelde selskaper nasjonalt og internasjonalt, samtidig som selskaper må inkludere leasingavtaler på tvers av landegrenser, språk og valutaer for globale regnskaper.  

Les også: Hva er IFRS 16?

Utfordringer med IFRS 16

IFRS 16 kan være en komplisert standard å sette seg inn i. Dette skyldes at alle leieavtaler nå må balanseføres. Virksomhetene må dermed gi mer informasjon på sine leieavtaler, noe som er utfordrende med mange ulike avtaler.

Stegene for en optimal IFRS 16 implementering

Share Control har siden implementeringen av IFRS 16 løsningen i 2016, arbeidet kontinuerlig med vår IFRS 16 løsning. Løsningen har hjulpet mange av våre kunder, deriblant Aker Solutions, som var en av våre første IFRS 16 kunder. Siden den gang har vi fått en god forståelse av hva som må gjøres før, under og etter implementering for en optimal implementering. Videre kan du lese våre råd: 

1. Overordnet forståelse av regnskapsstandarden

Det første steget for å oppnå en optimal IFRS 16 implementering er å få en grunnleggende forståelse av regnskapsstandarden. På denne måten får virksomheten en god oversikt over hva som kreves etter implementeringen av standarden, samtidig det blir enklere å planlegge i forkant av implementeringen.

Som vi i steg 3 skal gå videre inn på, kan det være lurt å identifisere leiekontraktene til selskapet. Kanskje kan selskapet ha noen leieavtaler i forhold til leie av lokaler og noen for leie av firmabiler. Virksomheten bør derfor undersøke hvilke krav og regler som gjelder for disse avtalene. 

2. Kompatibel med revisor

Før utvelgelse av et IFRS 16 system, bør virksomheten utforske mulighetene rundt revisjon. Det finnes flere løsninger selskaper kan velge mellom, for håndtering av leasingregnskapet etter IFRS 16. Dette gjelder både manuelle prosesser i Excel og andre mer automatiske programvareløsninger. Vi anbefaler også å tenke over systemets sikkerhet, IFRS compliance og brukervennlighet for regnskapsavdelingen.

3. Identifiser kontraktene dine

For å effektivisere prosessen rundt implementering av IFRS 16 standarden, anbefaler vi at virksomheten starter prosessen med å finne og samle alle leie- og leasingavtaler så tidlig som mulig. Dette gjør det enklere og mer effektivt å komme i gang med systemet, i tillegg til de økonomiske besparelsene ved å leie en konsulent. 

Bruk også tid på å definere leieperiode, leiebetalinger, forlengelses opsjoner og annen relevant informasjon. Har du spørsmål rundt hvordan du finner dette i avtalene dine, anbefaler vi å ta kontakt med revisor eller direkte med programvareselskapet. Dette er ofte personer med dyp forståelse av IFRS 16. 

4. Definer diskonteringsrenten på kontraktene dine

Et sentralt steg i IFRS 16 håndteringen er å fastsette diskonteringsrente som benyttes for å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer av leiebetalinger og leieforpliktelser. Denne kan variere avhengig av geografi, leieperiode og underliggende eiendel, men det er vanlig at selskaper bruker renter som er lik finansiering av kjøp av eiendelen, f.eks. renten på kjøp av en bil eller kjøp av kontorlokaler. De fleste benytter seg av leietakers marginale lånerente som er definert som den renten som leietaker i et tilsvarende økonomisk miljø ville måtte betale for å låne, over en tilsvarende periode og med tilsvarende sikkerhet, et beløp nødvendig for å erverve en eiendel med tilsvarende verdi som bruksretteiendelen. 

Les mer: Beregninger etter IFRS 16

5. Integrasjoner

En programvare for håndtering av IFRS 16 regnskapet bør også kunne integreres med flere støttesystemer, eksempelvis virksomhetens regnskaps- eller konsolideringssystemer. Ved å automatisere deler av regnskapsføringen med regnskapssystemet, vil du oppleve store besparelser av tid og en sikrer IFRS compliance. Dette er en av flere grunner til hvorfor du bør erstatte Excel løsningen med et IFRS 16-system. 

6. Oppfølging og internkontroll

Oppfølging og internkontroll er avgjørende innen regnskap. Ingen regnskapsførere eller revisorer ønsker å gi fra seg et regnskap med feil eller mangler. Programvaren du velger bør inneholde gode løsninger for å ettergå, følge opp og gjennomføre internkontroll av regnskapet og leasingkontraktene. 

Muligheter med ShareControl IFRS 16

ShareControl IFRS 16, kan hjelpe virksomheter med implementering av IFRS 16 og alle aspekter ved overholdelse av IFRS 16-standarden. Med enkel installering og en god brukervennlighet, sikrer du god overholdelse av regelverket. IFRS 16 løsningen er et effektivt og trygt verktøy som er utviklet på Microsoft 365, slik at all data lagres i selskapets eget miljø. Dette sikrer datasikkerheten til kontraktene dine, men sørger også for at du alltid har tilgang til kontraktene dine.  

Share Control IFRS 16 løsning til Microsoft 365

Effektiviser importen av leiekontraktene ved et stort antall leasingavtaler fra samme leasing firma som store billeasingflåter, ved å ta i bruk importmodulen i systemet. Funksjonen gjør det mulig å importere alle kontraktsdata månedlig inn i løsningen og så vil systemet automatisk håndtere endringer på leasene i perioden. En løsning som er spesielt populær for regelmessig billeaseimport fra ulike leasing firma som gjør billeasing mye enklere å følge opp. På denne måten sørger du for en effektivisert og optimalisert prosess fra import av leiekontrakter til leieklassifisering til slutt. 

Ofte stilte spørsmål om IFRS 16 system

Interessert i å vite mer om Share Control IFRS 16?

Book en demo av ShareControl IFRS 16 her

About The Author