Fremleie og IFRS 16

Home » IFRS 16 » Fremleie og IFRS 16

Fremleie 

IFRS 16 endrer måten å vurdere om en fremleie er en finansiell lease i forhold til tidligere IAS 17. IFRS 16 sier at fremleieavtalen skal klassifiseres med henvisning til bruksretteiendelen som følger av hovedleieavtalen, og ikke med henvisning til den underliggende eiendelen.   

Hvis den underliggende eiendelen leies med en leieperiode på ti år, har en resterende økonomisk levetid på 50 år og fremleies for ni år, vil en slik avtale for mellomliggende utleier ofte bli en finansiell leieavtale. Ved en fremleie vil den mellomliggende utleieren oftest ikke bli frigjort fra forpliktelsen i innleieavtalen, og må beholde leieforpliktelsen i balansen. Bruksretteiendelen skal imidlertid fraregnes i en finansiell lease, og det skal i stedet innregnes en fordring lik nettoinvesteringen i leieavtalen. Nettoinvesteringen er neddiskontert verdi av fremtidige leiebetalinger som skal mottas og en eventuell ikke-garantert restverdi som tilfaller utleier. I avtalen i eksemplet vil den mellomliggende utleieren måtte ta stilling til hvordan det siste året, hvor det ikke er en fremleieavtale, skal behandles, dvs. hva som er restverdien.   

Les mer om IFRS 16 leasing her >>

Utleier skal bruke leieavtalens implisitte rente til å måle nettoinvesteringen i leieavtalen. Ved fremleie kan den mellomliggende utleieren, dersom fremleieavtalens implisitte rente ikke lett kan fastsettes, benytte den diskonteringsrenten som brukes til hovedleieavtalen (justert for eventuelle direkte utgifter til avtaleinngåelse forbundet med fremleien), til å måle nettoinvestering i fremleieavtale.  

Eksempel – fremleie ni av ti gjenværende år 

Mellomliggende utleier har inngått en innleieavtale med gjenværende ti år, og inngår en fremleieavtale for ni år. Det konkluderes med at dette er en finansiell leieavtale. Kvartalsvis forskuddsbetalt leie er 25 000, både for innleien og fremleien. Mellomliggende utleier klarer ikke å fastsette virkelig verdi av bruksretteiendelen, og bruker diskonteringsrenten i hovedleieavtalen på 5 % p.a. Mellomliggende utleier anslår at det ikke er mulig å leie ut i år 10, og setter restverdien til null. Hvis bokført verdi av bruksretteiendelen er 760 000, har vi følgende tall:  

1.1 år 1  Rest antall kvartaler  Kvartalsbeløp  Årsrente  Verdi  
Leieforpliktelse                  40   25 000  5,0 %  796 157  
Bruksretteiendel        760 000  
Leiebetalinger                  36   25 000  5,0 %  732 859  
Restverdi                   4   0  5,0 %  0  
Nettoinvestering        732 859  
Gevinst/tap (-)           -27 141  


Mellomliggende utleier vil fraregne bruksretteiendelen, og i stedet innregne en nettoinvestering i leieavtalen på 732 859, og innregne et tap på 27 141. I etterfølgende perioder vil mellomliggende utleier innregne renteinntekt på nettoinvesteringen. Mellomliggende utleier vil fremdeles ha leieforpliktelsen i balansen og etterfølgende regnskapsføring av denne vil være uendret. 

Les også: Hva er IFRS 16?

About The Author