Vanskelig å velge IFRS 16-programvare?

Home » IFRS 16 » Vanskelig å velge IFRS 16-programvare?

Balanseføring av leieavtaler i henhold til IFRS 16 kan være en kompleks oppgave for bedrifter som håndterer mange leiekontrakter med stadige endringer. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan IFRS 16 skiller seg fra tidligere regnskapsstandarder og hvilke utfordringer og endringer den medfører for virksomheter. Videre ønsker vi å vise hvordan en IFRS 16-programvare kan hjelpe deg med håndteringen.

Hvordan velge IFRS 16 programvare

Regnskapsføring av leieavtaler etter IFRS 16 kan være en komplisert oppgave, sepsielt dersom du håndterer dette i Excel. I denne artikkelen ønsker vi å vise hvorfor alle virksomheter med flere enn leieavtaler bør gå til innkjøp på en IFRS 16-programvare tilsvarende ShareControl IFRS 16.

Hva er IFRS 16?

IFRS 16 er den nye standarden for regnskap av leieavtaler som ble publisert januar 2016. Målet med denne standarden er å gjøre leieregnskapet mer oversiktlig og sammenlignbart på tvers av organisasjoner og virksomheter. Den nye standarden erstatter IAS 17, som ble utgitt i 1993.

I henhold til IFRS 16 vil leietakere være pålagt å innregne de fleste leieavtaler i balansen. Dette kan være en kompleks prosess, noe en IFRS 16-programvare kan hjelpe med. Dette er systemer som er spesielt utviklet for å hjelpe virksomheter med IFRS 16 bestemmelsene, gjennom hele prosessen fra identifisering til balanseføring.

Finn ut mer om IFRS 16: Hva er IFRS 16?

Hva er endret under IFRS 16?

Hovedforskjellen mellom IFRS 16 og IAS 17 er at leietakere nå vil bli pålagt å balanseføre de fleste leieavtaler. Dette betyr at virksomhetene må oppgi mer informasjon om sine leasingavtaler enn under den gamle standarden for regnskapsføring av leieavtaler.

Virksomhetene må nå oppgi mer informasjon om sine leieavtaler, inkludert det totale beløpet for leiebetalinger, leieperioden og renten.

God kontroll på leieavtalene er derfor essensielt for håndtering av virksomhetens regnskap i samsvar med IFRS 16. Med ShareControl IFRS 16-programvaren kan du trygt og effektivt administrere alle aspekter av dine leasingavtaler, og sikre at din bedrift oppfyller standardens krav på en smidig og pålitelig måte.

Hva anses som en leieavtale i henhold til IFRS 16?

IFRS 16 definerer en leieavtale som en avtale som gir en leietaker rett til å bruke en identifiserbar eiendel (som for eksempel en bygning, maskin, kjøretøy eller annen type eiendel) i en avtalt tidsperiode mot betaling til utleieren. Denne avtalen kan være skriftlig, muntlig eller implisitt, så lenge den gir leietaker rettigheter til å bruke eiendelen. En leieavtale kan derfor defineres som en avtale mellom to parter, utleier og leietaker, der utleier samtykker i å gi leietaker rett til å bruke en eiendel i en spesifisert tidsperiode.

For at en avtale skal kvalifisere som en leieavtale etter IFRS 16, må den oppfylle følgende kriterier:

 1. Identifiserbar eiendel: Avtalen må identifisere en spesifikk eiendel som leietakeren har rett til å bruke. Dette kan være en fysisk eiendel, som en bil eller et kontorlokale, eller en immateriell eiendel, som en lisens til å bruke programvare.
 2. Rett til bruk: Leietakeren må ha rett til å bruke den identifiserte eiendelen i den angitte tidsperioden. Dette innebærer at leietakeren har kontroll over hvordan og når eiendelen brukes, selv om utleieren fortsatt eier den.
 3. Enerett til bruk: Leietakeren må ha eksklusiv rett til å bruke eiendelen i den angitte tidsperioden. Dette betyr at utleieren ikke kan gi andre parter rettigheter til å bruke den samme eiendelen i den samme perioden.
 4. Leieperiode på minst 12 måneder: Avtalen må ha en avtalt leieperiode på minst 12 måneder eller mer, med mindre eiendelen har en lav verdi (under 5 000 USD) eller leieavtalen inneholder opsjoner til å forlenge leieperioden.
Typiske leieavtaler etter IFRS 16:
 • Leie av bygg og lokaler: Dette kan inkludere leie av kontorlokaler, butikklokaler, fabrikker, lagerbygninger og annen kommersiell eiendom. Slike leieavtaler kan være av varierende lengde og kan inkludere ulike tillegg som fellesarealer, parkeringsplasser og sikkerhetstjenester.
 • Leie av utstyr og maskiner: Dette omfatter leieavtaler for utstyr og maskiner som er nødvendige for virksomhetens drift, for eksempel produksjonsutstyr, IT-utstyr, kjøretøy, og annet spesialisert utstyr. Leieavtaler for utstyr kan være mer fleksible enn leieavtaler for fast eiendom og kan variere i varighet og omfang.
 • Leasing av transportmidler: Dette inkluderer leieavtaler for transportmidler som biler, lastebiler, busser, fly og skip. Slike leieavtaler kan være avgjørende for virksomheter som driver med transport og logistikk, og kan ha ulike vilkår avhengig av behovene til leietakeren.
 • Leie av IT-tjenester og programvare: Dette omfatter leieavtaler for IT-tjenester, programvarelisenser og annen teknologisk infrastruktur som er nødvendig for virksomhetens drift, for eksempel skybaserte tjenester, programvareabonnementer og datasentre.
 • Operasjonell leasing av finansielle eiendeler: Under IFRS 16 kan visse leieavtaler som tidligere ble klassifisert som operasjonelle leieavtaler, nå klassifiseres som finansielle eiendeler og forpliktelser på grunn av standardens nye regler. Dette inkluderer leieavtaler der leietakeren får kontroll over eiendelen i det vesentlige hele leieperioden eller der leieavtalen inneholder en kjøpsopsjon til en pris som forventes å gi utleieren en vesentlig del av eiendelens virkelige verdi.

Hvilke utfordringer finnes?

IFRS 16 kan være en kompleks standard å følge, spesielt for virksomhetene. Dette er fordi de fleste leieavtaler nå må balanseføres. Noen av utfordringene knyttet til IFRS 16 inkluderer:

 • Kompleksiteten i beregning og administrasjon: Beregning av leieforpliktelser under IFRS 16 kan være komplisert, spesielt for bedrifter med mange og komplekse leieavtaler. Administrasjonen av disse avtalene krever nøye oppfølging og nøyaktighet.
 • Behovet for nøyaktig informasjon og datahåndtering: IFRS 16 krever nøyaktig informasjon om leieavtaler, inkludert leiebetalinger, leieperioder, og verdsettelse av eiendeler og gjeld. Dette krever grundig datahåndtering og kvalitetssikring for å sikre at informasjonen som rapporteres er korrekt.
 • Endringer i forretningspraksis og kontroll: Implementeringen av IFRS 16 kan kreve endringer i bedriftens forretningspraksis og kontrollprosesser for å sikre at alle leieavtaler blir riktig identifisert, vurdert og rapportert i samsvar med standarden.
 • Påvirkning på nøkkeltall og analyser: Endringene innført av IFRS 16 kan påvirke nøkkeltall og finansielle analyser, noe som kan ha konsekvenser for bedriftens ytelse og beslutningsprosesser. Det er viktig å forstå disse effektene og tilpasse analysemetoder og -verktøy deretter.

Hvordan påvirker IFRS 16 finansiell rapportering?

IFRS 16 vil ha en betydelig innvirkning på finansiell rapportering. Dette inkluderer:

Endring i balanseføring av leieavtaler: Tidligere ble leieavtaler behandlet som operasjonelle leieavtaler, og leiebetalinger ble kun rapportert som driftskostnader i resultatregnskapet. Med innføringen av IFRS 16 må de fleste leieavtaler nå balanseføres som eiendeler og gjeld på balansen. Dette vil ha betydelig innvirkning på bedriftens balanse og finansielle posisjon.

Påvirkning på nøkkeltall og finansielle analyser: Endringen i hvordan leieavtaler behandles i regnskapet vil også påvirke viktige finansielle nøkkeltall og analyser. For eksempel vil gjeldsgraden og egenkapitalandelen endres som et resultat av å inkludere leieforpliktelser på balansen. Det er viktig å forstå disse endringene for å tolke og analysere selskapets økonomiske situasjon korrekt.

Økt kompleksitet i regnskapsføring: Implementeringen av IFRS 16 kan føre til økt kompleksitet i regnskapsføringen, spesielt for bedrifter med mange og komplekse leieavtaler. Det krever grundig vurdering av leieavtaler, beregning av leieforpliktelser og nøye dokumentasjon for å sikre nøyaktig rapportering i samsvar med standarden.

Behov for opplæring og kompetanse: Endringene innført av IFRS 16 kan også kreve opplæring og kompetanseheving blant regnskapsførere og finanspersonell for å sikre korrekt implementering og etterlevelse av standarden. Dette inkluderer forståelse av de nye regnskapsprinsippene, beregningsmetodene og rapporteringskravene under IFRS 16.

Hva er fordelene?

Til tross for utfordringene med IFRS 16, finnes det flere sentrale fordeler. En av hovedfordelene er at IFRS 16 standarden bidrar til å øke transparensen i virksomhetenes regnskapsrapportering ved å kreve at alle vesentlige leieavtaler balanseføres. Dette gir investorer og andre interessenter bedre innsikt i virksomhetens økonomiske situasjon og leieforpliktelser.

Ved å inkludere leieavtaler på balansen blir bedriftens finansielle stilling mer nøyaktig gjenspeilet. Dette kan bidra til at virksomhetene kan ta bedre beslutninger knyttet til investeringer eller kredittgivning fra investorer, styret og andre interessenter.

Virksomheter vil gjennom klassifisering av leieavtaler få større fleksibilitet og kontroll over hvordan de behandler leieforpliktelsene sine. Dette kan bidra til bedre strategisk planlegging og styring av virksomhetens leieportefølje.

Videre vil IFRS 16 bidra til å redusere kompleksiteten i regnskapsrapporteringen ved å etablere klare retningslinjer for hvordan leieavtaler skal behandles. Dette fremmer også konsistens i regnskapspraksis på tvers av ulike organisasjoner og bransjer, noe som gjør det enklere å sammenligne leieregnskapet mellom selskaper.

ShareControl IFRS16

ShareControl IFRS 16 er utviklet med alle nødvendige funksjoner for å sikre fullstendig overholdelse av IFRS 16-standarden. Med en omfattende pakke som dekker alt fra leiekontraktsregistrering til automatisk beregning av leiebetalinger og rapporteringsverktøy for å utarbeide regnskap i samsvar med IFRS 16, er ShareControl en helhetlig løsning for å håndtere leieavtaler effektivt.

ShareControl IFRS 16 er bygget på Microsoft 365 som sikrer et brukervennlig, sikkert og effektivt system for IFRS 16 håndteringen.

En av de unike fordelene ved ShareControl IFRS 16 er at den leveres som et Microsoft 365 add-in for SharePoint. Dette betyr at den integreres sømløst med eksisterende SharePoint-miljøer, og gir brukerne en brukervennlig og kjent plattform å arbeide med. I tillegg tilbyr Microsoft 365 et høyt nivå av sikkerhet, med avanserte funksjoner som datasikkerhet, overholdelse av personvernlover og beskyttelse mot cybertrusler. Dette gir brukerne trygghet og tillit til at deres sensitive leiedata er beskyttet mot uautorisert tilgang og tap.

ShareControl IFRS 16-programvare kan hjelpe deg med alle aspekter ved å overholde IFRS 16-standarden. Systemet leveres som et Microsoft 365-add in som sikrer rask installasjon og en brukervennlig prosess.

Digitaliser kontraktshåndteringen

Noen av fordelene med ShareControl IFRS 16 er:

 • Registrerer alle leiekontrakter på ett sted
 • Evne til å spore endringer i leasingavtaler
 • Automatisk beregning av leiebetalinger
 • Rapporteringsverktøy som hjelper deg med å utarbeide regnskap i samsvar med IFRS 16

Hvis du ser etter programvare som hjelper deg med å overholde IFRS 16, er ShareControl et godt alternativ. Den er enkel å bruke og inkluderer alt du trenger for å administrere leasingavtalene dine effektivt.

Les også: Implementering av IFRS 16 før børsnotering

Ofte stilte spørsmål om IFRS 16 system

Se flere artikler:

About The Author