Svært at vælge IFRS 16 software?

Home » IFRS 16 » Svært at vælge IFRS 16 software?

Svært at vælge IFRS 16 software?

Regnskabsføring af lejemål efter IFRS 16 kan være en kompleks opgave for virksomheder, der håndterer mange lejemål med konstante ændringer. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan IFRS 16 adskiller sig fra tidligere regnskabsstandarder, og hvilke udfordringer og ændringer det medfører for virksomheder. Ydermere vil vi vise, hvordan en IFRS 16 software kan hjælpe dig med håndtering.

Sådan vælger du IFRS 16-software

Regnskabsføring af lejemål efter IFRS 16 kan være en kompliceret opgave, især hvis du håndterer dette i Excel. I denne artikel ønsker vi at vise, hvorfor alle virksomheder med mere end leasingaftaler bør købe en IFRS 16-software svarende til ShareControl IFRS 16.

Hvad er IFRS 16?

IFRS 16 er den nye regnskabsstandard, som blev offentliggjort i januar 2016. Formålet med denne standard er at gøre leasingregnskabet mere gennemsigtigt og sammenligneligt på tværs af organisationer og virksomheder. Den nye standard erstatter IAS 17, som blev offentliggjort i 1993.

Ifølge IFRS 16 vil leasingtagere være forpligtet til at indregne de fleste leasingkontrakter i balancen. Dette kan være en kompleks proces, noget en IFRS 16-software kan hjælpe med. Det er systemer, der er specielt udviklet til at hjælpe virksomheder med IFRS 16 bestemmelserne, gennem hele processen fra identifikation til balancepostering.

Få mere at vide om IFRS 16: Hvad er IFRS 16?

Hvad er ændret under IFRS 16?

Den væsentligste forskel mellem IFRS 16 og IAS 17 er, at leasingtagere nu skal balancere de fleste leasingkontrakter. Det betyder, at virksomheder skal oplyse mere om deres leasingaftaler end efter den gamle standard for regnskabsføring af leasingaftaler.

Virksomheder skal nu give flere oplysninger om deres lejemål, herunder det samlede beløb for lejeydelser, lejeperioden og renten.

God kontrol med leasingaftalerne er derfor væsentlig for at kunne håndtere virksomhedens regnskaber i overensstemmelse med IFRS 16. Med ShareControl IFRS 16 softwaren kan du sikkert og effektivt administrere alle aspekter af dine leasingaftaler, og sikre at din virksomhed lever op til standardens krav på en fleksibel og pålidelig måde.

Hvad betragtes som en leasingkontrakt i henhold til IFRS 16?

IFRS 16 definerer en leasingkontrakt som en aftale, der giver en leasingtager ret til at bruge et identificerbart aktiv (såsom en bygning, maskine, køretøj eller anden type aktiv) i en aftalt periode mod betaling til leasinggiver. Denne aftale kan være skriftlig, mundtlig eller stiltiende, så længe den giver lejeren ret til at bruge aktivet. En leasingkontrakt kan derfor defineres som en aftale mellem to parter, leasinggiver og leasingtager, hvor leasinggiver indvilliger i at give leasingtager brugsret til et aktiv i et nærmere angivet tidsrum.

For at en aftale kan kvalificeres som en leasingaftale i henhold til IFRS 16, skal den opfylde følgende kriterier:

 1. Identificerbart aktiv: Aftalen skal identificere et specifikt aktiv, som leasingtager har brugsret til. Dette kan være et fysisk aktiv, såsom en bil eller kontorlokale, eller et immaterielt aktiv, såsom en licens til at bruge software.
 2. Brugsret: Lejer skal have brugsretten til det identificerede aktiv i det angivne tidsrum. Det betyder, at lejer har kontrol over, hvordan og hvornår aktivet bruges, selvom udlejer stadig ejer det.
 3. Eksklusiv brugsret: Lejer skal have eneret til at bruge aktivet i det angivne tidsrum. Det betyder, at udlejer ikke kan give andre parter brugsret til det samme aktiv i samme periode.
 4. Leasingperiode på mindst 12 måneder: Leasingkontrakten skal have en aftalt lejeperiode på mindst 12 måneder eller mere, medmindre aktivet er af lav værdi (under $5.000), eller lejekontrakten indeholder muligheder for at forlænge lejeperioden.
Typiske leasingaftaler i henhold til IFRS 16:
 • Leje af bygninger og lokaler: Dette kan omfatte leje af kontorlokaler, butikslokaler, fabrikker, lagerbygninger og anden erhvervsejendom. Sådanne lejemål kan være af varierende længde og kan omfatte forskellige ekstraudstyr såsom fællesarealer, parkeringspladser og sikkerhedstjenester.
 • Leje af materiel og maskiner: Dette omfatter lejeaftaler for udstyr og maskiner, der er nødvendige for virksomhedens drift, for eksempel produktionsudstyr, IT-udstyr, køretøjer og andet specialiseret udstyr. Lejekontrakter for udstyr kan være mere fleksible end lejekontrakter for fast ejendom og kan variere i varighed og omfang.
 • Leasing af transportmidler: Dette omfatter leasingaftaler for transportmidler som biler, lastbiler, busser, fly og skibe. Sådanne lejemål kan være afgørende for virksomheder involveret i transport og logistik, og kan have forskellige vilkår afhængigt af lejerens behov.
 • Leasing af it-tjenester og software: Dette omfatter lejekontrakter for it-tjenester, softwarelicenser og anden teknologisk infrastruktur, der er nødvendig for driften af ​​virksomheden, såsom cloud-baserede tjenester, software-abonnementer og datacentre.
 • Operationel leasing af finansielle aktiver: I henhold til IFRS 16 kan visse leasingkontrakter, der tidligere var klassificeret som operationelle leasingaftaler, nu klassificeres som finansielle aktiver og forpligtelser på grund af standardens nye regler. Dette omfatter leasingaftaler, hvor leasingtager opnår kontrol over aktivet i i det væsentlige hele leasingperioden, eller hvor leasingkontrakten indeholder en købsoption til en pris, der forventes at give leasinggiver en væsentlig del af aktivets dagsværdi.

Hvilke udfordringer er der?

IFRS 16 kan være en kompleks standard at følge, især for virksomheder. Det skyldes, at de fleste lejemål nu skal optages i balancen. Nogle af udfordringer knyttet til IFRS 16 inkluderer:

 • Kompleksiteten i beregning og administration: Beregning af lejeforpligtelser under IFRS 16 kan være kompliseret, specielt til virksomheder med mange og komplekse lejeaftaler. Administrationen af ​​disse aftaler kræver nøje opfølgning og nøjagtighed.
 • Behov for detaljeret information og datahåndtering: IFRS 16 kræver detaljeret information om lejeaftaler, inklusive lejebetalinger, lejeperioder og opdateringer af lejekontrakter og gældende. Dette kræver grundig datahåndtering og kvalitetssikring for at sikre, at oplysningerne er korrekte.
 • Endringer i forretningspraksis og kontrol: Implementering af IFRS 16 kan kræve ændringer i bedriftens forretningspraksis og kontrolprocesser for at sikre at alle lejeaftaler bliver rigtigt identificeret, bedømt og rapporteret i overensstemmelse med standarden.
 • Påvirkning på nøgletal og analysator: Endringen indført af IFRS 16 kan påvirke nøgletal og finansiel analysator, hvilket kan have konsekvenser for bedriftens ydeevne og beslutningsprocesser. Det er vigtigt at forstå disse virkninger og tilpasse analysemetoder og -værktøj derefter.

Hvordan påvirker IFRS 16 finansiel rapportering?

IFRS 16 vil have en væsentlig indflydelse på regnskabsaflæggelsen. Detaljer omfatter:

Endring og balanceføring af lejeaftaler: Tidligere ble lejeaftaler behandlet som operationelle lejeaftaler, og lejebetalinger kan kun rapportere som driftsomkostninger i sonidotregnskabet. Med indføringen af ​​IFRS 16 må de fleste lejeaftaler nå balanceføres som egendeler og gjeld på balancen. Dette vil få væsentlig betydning for virksomhedens balance og finansielle stilling.

Påvirkning af nøgletal og økonomiske analyser: Ændringen i hvordan lejeaftaler behandles i regnskabet vil også påvirke vigtige økonomiske nøgletal og analyser. Eksempelvis vil gældsgraden og soliditeten ændre sig som følge af, at leasingforpligtelser indgår i balancen. Det er vigtigt at forstå disse ændringer for at kunne fortolke og analysere virksomhedens økonomiske situation korrekt.

Øget kompleksitet i regnskabet: Implementeringen af ​​IFRS 16 kan føre til øget kompleksitet i regnskabet, især for virksomheder med mange og komplekse leasingaftaler. Det kræver en grundig vurdering af lejemål, opgørelse af lejeforpligtelser og omhyggelig dokumentation for at sikre præcis rapportering i overensstemmelse med standarden.

Behov for uddannelse og kompetence: Ændringerne introduceret af IFRS 16 kan også kræve uddannelse og kompetenceløft blandt revisorer og økonomipersonale for at sikre korrekt implementering og overholdelse af standarden. Dette omfatter en forståelse af de nye regnskabsprincipper, beregningsmetoder og rapporteringskrav under IFRS 16.

Hvad er fordelene?

På trods af udfordringerne med IFRS 16 er der flere vigtige fordele. En af de væsentligste fordele er, at IFRS 16 standarden er med til at øge gennemsigtigheden i virksomhedernes regnskabsaflæggelse ved at stille krav om, at alle væsentlige leasingkontrakter skal optages i balancen. Det giver investorer og andre interessenter bedre indsigt i virksomhedens økonomiske situation og lejeforpligtelser.

Ved at inkludere leasingaftaler i balancen afspejles virksomhedens økonomiske stilling mere præcist. Dette kan hjælpe virksomhederne med at træffe bedre beslutninger i forbindelse med investeringer eller kredit fra investorer, bestyrelse og andre interessenter.

Gennem klassificeringen af ​​leasingaftaler får virksomhederne større fleksibilitet og kontrol over, hvordan de behandler deres leasingforpligtelser. Dette kan bidrage til bedre strategisk planlægning og styring af virksomhedens udlejningsportefølje.

Endvidere vil IFRS 16 være med til at reducere kompleksiteten af ​​regnskabsaflæggelsen ved at etablere klare retningslinjer for, hvordan leasingaftaler skal behandles. Dette fremmer også sammenhæng i regnskabspraksis på tværs af forskellige organisationer og brancher, hvilket gør det nemmere at sammenligne lejekonti mellem virksomheder.

ShareControl IFRS16

ShareControl IFRS 16 er udviklet med alle de nødvendige funktioner for at sikre fuld overensstemmelse med IFRS 16 standarden. Med en omfattende pakke, der dækker alt fra lejekontraktregistrering til automatisk beregning af leasingbetalinger og rapporteringsværktøjer til at udarbejde regnskaber i overensstemmelse med IFRS 16, er ShareControl en samlet løsning til effektiv håndtering af leasingkontrakter.

ShareControl IFRS 16 er bygget på Microsoft 365, som sikrer et brugervenligt, sikkert og effektivt system til IFRS 16-håndtering.

En af de unikke fordele ved ShareControl IFRS 16 er, at den leveres som et Microsoft 365-tilføjelsesprogram til SharePoint. Det betyder, at det integreres problemfrit med eksisterende SharePoint-miljøer, hvilket giver brugerne en brugervenlig og velkendt platform at arbejde med. Derudover tilbyder Microsoft 365 et højt sikkerhedsniveau med avancerede funktioner såsom datasikkerhed, overholdelse af love om beskyttelse af personlige oplysninger og beskyttelse mod cybertrusler. Dette giver brugerne ro i sindet og tillid til, at deres følsomme lejedata er beskyttet mod uautoriseret adgang og tab.

ShareControl IFRS 16-software kan hjælpe dig med alle aspekter af overholdelse af IFRS 16-standarden. Systemet leveres som et Microsoft 365 add-in, der sikrer hurtig installation og en brugervenlig proces.

Digitaliser kontraktshåndteringen

Nogle af fordelene ved ShareControl IFRS 16 er:

 • Registrerer alle lejemål ét sted
 • Evne til at spore ændringer i leasingaftaler
 • Automatisk beregning af lejebetalinger
 • Rapporteringsværktøj, der hjælper dig med at udarbejde regnskaber i overensstemmelse med IFRS 16

Hvis du leder efter software, der hjælper dig med at overholde IFRS 16, er ShareControl en god mulighed. Den er nem at bruge og indeholder alt, hvad du behøver for at administrere dine leasingkontrakter effektivt.

Læs også: Implementering af IFRS 16 før børsnotering

Ofte stillede spørgsmål om IFRS 16 system

Se flere artikler:

About The Author