Öppenhetslagen för utländska företag

Öppenhetslagen för utländska företag

Öppenhetslagen kräver att över 9 000 norska företag övervakar mänskliga rättigheter i sin egen verksamhet och leverantörskedja. Även utländska företag kan omfattas. I den här artikeln kan du läsa mer om vilka krav som krävs enligt öppenhetslagen för utländska företag.

Öppenhetslagen för utländska företag

Öppenhetslagen är en av flera norska åtgärder för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål nr 8 om anständigt arbete och ekonomisk tillväxt samt mål nr 12 om ansvarsfull konsumtion och produktion.

Kraven i öppenhetslagen

Öppenhetslagen kräver att företag ska genomföra due diligence-bedömningar i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Vidare ska verksamheterna redogöra för sina resultat i samband med faktiska och potentiella negativa konsekvenser för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Lagstiftningen hänvisar också till informationskravet som innebär att verksamheten ska svara på eventuella frågor om företagets hantering av grundläggande mänskliga rättigheter i sin leverantörskedja. Det finns även krav på förankringsansvar i styrelsen framför ovan nämnda krav.

Läs mer om grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor här.

Deadline för anmälan är satt till 30. juni varje år.

Stegen i öppenhetslagen

Genomföra, övervaka och utvärdera åtgärder

I enlighet med öppenhetslagen ska verksamheter själva implementera rutiner och processer för att identifiera risker och vidta åtgärder för att förebygga, minska och åtgärda eventuella negativa konsekvenser. Ett system för hantering av uppgifterna rekommenderas därför för verksamheter med en större grupp av leverantörer.

Företagen måste själva övervaka och utvärdera effektiviteten av de åtgärder som genomförs och göra nödvändiga justeringar för att säkerställa ständiga förbättringar.

Läs mer om vår lösning ShareControl Transparency här!

Varför är öppenhetslagen viktig?

Syftet med lagen är att eliminera och följa upp faktiska och potentiella risker relaterade till kränkningar av allmänna mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i företagets egen verksamhet och i leverantörskedjan. Om det finns risk för eller upptäckt av ett intrång ska åtgärder vidtas för att förebygga, minska konsekvenser eller stoppa aktivitet. Det ska också bedömas om ersättningsanspråk eller liknande är nödvändiga i de fall skadan har lett till nackdelar för samhället eller människor.

Öppenhetslagen ska bidra till att minska risken för kränkningar av mänskliga rättigheter och dåliga arbetsförhållanden i norska och utländska företag och leverantörskedjor. Samtidigt ska lagen säkerställa att allmänheten får tillgång till information om hur företag hanterar faktiska och potentiella negativa konsekvenser kopplade till sin verksamhet. Detta kan bidra till ökad medvetenhet och engagemang från både kunder, investerare och andra intressenter.

Vilka utländska företag omfattas?

Öppenhetslagen kräver att alla företag överskrider två av följande kriterier:

  • Försäljningsintäkter: 70 miljoner kronor
  • Balansräkning: 35 miljoner kronor
  • Medelantal anställda under verksamhetsåret: 50 årsverken

För utländska företag som inte är hemmahörande i Norge eller som har sitt huvudkontor i ett annat land har de samma rapporteringsskyldighet som norska företag om ovanstående kriterier är uppfyllda. En av förutsättningarna är dock att verksamheten är skattskyldig i Norge enligt intern norsk lagstiftning och tillhandahåller varor eller tjänster i Norge. Verksamheten ska även ha inkomster till följd av att den bedrivs eller sköts från/i Norge enligt skattelagens § 2-3. Lagen ställer således inget krav på att verksamheten måste ha en geografisk anknytning till Norge, i form av filial, kontor eller annat fast verksamhetsställe för att omfattas av öppenhetslagen.

Utländska företag som definieras som stora företag, inklusive. aktiebolag, börsbolag, banker, kreditbolag, finansieringsbolag m.m. och som säljer varor eller tjänster i Norge definieras av lagstiftningen. Vidare utgör 1-2 §§ bokföringslagen ram för pliktämnen.

Läs också: Mallar till insynslagen – ett förfarande för att verkställa lagens krav

Skapande av dotterbolag

För företag som etablerar dotterbolag i Norge gäller inte bestämmelsen ovan. Verksamheten kan således ofta underlåta att redovisa enligt insynslagen om ett dotterbolag är etablerat i Norge, vilket definieras som ett eget skattesubjekt, och som inte kan bocka av två av ovan nämnda kriterier. Redovisningssiffrorna för moderbolaget kan dock omfattas av lagstiftningen, om redovisningssiffrorna för dotterbolaget och moderbolaget tillsammans överstiger kriterierna ovan. Även moderbolaget kan omfattas av lagstiftningen om det definieras som ett större företag (aktiebolag, börsbolag, bank, kreditbolag, finansieringsbolag etc.) eller uppfyller kriterierna ovan men kräver att företaget levererar varor eller tjänster i Norge.

Även utländska företag är fria att anmäla enligt insynslagen, även om verksamheten inte omfattas av lagens krav. Detta kan baseras på företagets egna riktlinjer för socialt ansvar och mänskliga rättigheter i den egna verksamheten och leverantörskedjan.

Läs mer om insynslagen för utländska företag på Konsumentverkets (Forbrukertilsynet) hemsida.

Lösning för öppenhetslagen

ShareControl Transparency gör det enklare för företag att samla in data från företagets försörjningskedja i ett system, både vad gäller implementering och bedömning av due diligence-bedömningar och generering av rapporter. Genom att samla alla uppgifter relaterade till öppenhetslagen i ett system undviker du risken för bristande efterlevnad och kan ha fullt förtroende för att du följer dem. Med ShareControl Transparency kan du enkelt återta kontrollen över dina leverantörer.

Samla information från dina leverantörer och lägg in data och dokumentation, så att du lättare kan genomföra riskanalyser, due diligence-bedömningar och vidta åtgärder. Skicka ut enkäter med frågor om leverantörens hantering av mänskliga rättigheter och schyssta arbetsvillkor, antingen genom Forms eller Customer Voice. På så sätt säkerställer du efterlevnaden av öppenhetslagen, samtidigt som du effektiviserar flera av processerna.

Se fler artiklar om öppenhetslagen:

About The Author