Hvordan kartlegge landsrisiko etter åpenhetsloven

Home » Alt om åpenhetsloven » Hvordan kartlegge landsrisiko etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven kan virke som en vanskelig og tidskrevende prosess for virksomheter med mange leverandører. Mange av de vi har snakket med synes det er vanskelig å prioritere hvilke leverandører man bør prioritere og hvilke konkrete negative konsekvenser man skal se etter. Vi har derfor laget noen tips for å komme i gang.

Hvordan kartlegge landsrisiko etter åpenhetsloven

Det finnes ingen krav eller retningslinjer for hvor små leverandører skal være for at de må kontrolleres. Vi anbefaler derfor å ta utgangspunkt i vår landsrisiko etter åpenhetsloven, før dere selv gjør vurderinger ut i fra bransjer og alvorlighetsgrad på konsekvens.

Gjennomfør grundige risiko- og aktsomhetsvurderinger

Etter åpenhetsloven §4, bokstav a, skal virksomheten først starte med å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer. Videre skal risikoen for brudd kartlegges og vurderes i egen virksomhet, hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeden.

For å kartlegge leverandørene skal man etter lovverket ta hensyn til virksomhetens størrelse, virksomhetens art, kontekst, alvorlighetsgrad og konsekvens for negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Virksomheten bør derfor prioritere leverandørene sine ut fra selskapets størrelse, kontraktsstørrelse og eventuelle risikoer for brudd basert på flere kriterier.

Det finnes en rekke sider som viser risikobransjer, risikoland eller varer. Vi i Share Control har utviklet en risikoliste for land basert på offentlig informasjon. Se vår side om risikoland eller åpenhetsloven her.

Bildetekst: Utforsk land med høy risiko på kontinentene i bilde over. Trykk på navnet på kontinentet for å åpne en mer detaljert oversikt.

Kartlegg og sorte leverandørene dine

For å prioritere leverandørene dine, bør virksomheten samle og lage en oversikt over alle selskaper som skiller mellom hvilke land og bransjer leverandørene arbeider innen. I ShareControl Transparency, finnes dette som dashboard og under fanen “leverandører“.

Vurdere bør virksomheten selv vurdere om det er et krav eller hensiktsmessig å finne informasjon om underleverandørene, slik at du enklere kan ta en helhetsvurdering av leverandørkjeden. I lovens §3, bokstav d, fremkommer det “Med leverandørkjeden menes enhver i kjeden av leverandører og underleverandører ….“.

Prioriter leverandørene dine

For større selskaper anbefaler vi å ta utgangspunkt i leverandører med høy risiko for brudd og/eller med stor tilknytning til selskapet, sett på økonomi eller antall bestillinger. Det kan også være hensiktsmessig å starte med virksomheter hvor man har mulighet for å påvirke leverandøren ved hjelp av tiltak som iverksettes.

Loven tillater også samarbeid på tvers av virksomheter, slik at virksomheten selv kan vise til andre selskapers redegjørelse av en felles leverandør. Det er likevel alltid selskapet selv som er ansvarlig for sin egen aktsomhetsvurdering. Kommer det frem at aktsomhetvurderingene som er gjennomført ikke holder mål, kan eventuelle sanksjoner med forbud og påbud, tvangsmulkt eller overtredelsgebyr rettes mot begge selskapene.

Fortsatt usikker på hvordan du gjennomfører kravene til redegjørelse etter åpenhetsloven? Les vår tekst rundt maler til åpenhetsloven her.

Likestilling på arbeidsplassen

Gjennomfør undersøkelser av leverandøren

I aktsomhetsvurderingene er det vanlig å gjennomføre intervjuer av leverandørene som har høy risiko for brudd på menneskerettighetene. Vi anbefaler også virksomheter med mange leverandører å gjennomføre korte samtaler eller undersøkelser av leverandører man er usikre på. På denne måten blir det enklere å prioritere leverandørene.

Gjennomfør aktsomhetsvurderinger

Neste steg i risikovurderingene er å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av leverandørene dine. Finn ut mer om aktsomhetsvurderinger her.

Se flere artikler om åpenhetsloven:

About The Author