Vad är öppenhetslagen och vad är ditt ansvar?

Vad är öppenhetslagen och vad är ditt ansvar?

Vad är öppenhetslagen?

Öppenhetslagen är en norsk lag som antagits av Stortinget, som trädde i kraft den 1 juli 2022. Syftet med lagen är att främja företagens respekt för mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor samt att säkerställa allmänhetens tillgång till information. Lagen gäller för större företag med hemvist i Norge, samt större utländska företag som erbjuder varor och tjänster i Norge och är skattskyldiga i Norge enligt norsk interna lagstiftning.

Vad är din plikt?

Vad är din plikt?

Öppenhetslagen ålägger verksamheter en informationsplikt och en skyldighet att genomföra aktsamhetsbedömningar. Dessa bedömningar ska förklaras i en rapport som ska publiceras senast den 30. juni 2023. Med öppenhetslagen kan alla kräva information från verksamheterna om hur de hanterar faktiska och potentiella negativa konsekvenser som bedöms i due diligence-bedömningarna.

Varför är öppenhetslagen viktig?

Öppenhetslagen är viktig av flera anledningar?

Främja mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor:

Syftet med lagen är att öka företagens respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Detta kan bidra till att minska risken för kränkningar av mänskliga rättigheter och dåliga arbetsförhållanden i leverantörskedjor och företag.

Ökad information och insikt:

Öppenhetslagen säkerställer allmänhetens tillgång till information om hur företag hanterar faktiska och potentiella negativa konsekvenser kopplade till sin verksamhet. Detta kan bidra till ökad medvetenhet och engagemang från både kunder, investerare och andra intressenter.

Ansvar och förtroende:

Genom att kräva att verksamheter publicerar information om sina due diligence-bedömningar och åtgärder för att minska negativa konsekvenser kan offentlighetslagen bidra till ökat ansvarsutkrävande och förtroende i förhållande till sina affärsmetoder.

Bättre underlag för beslutsfattande:

När information om företagens ansvarsfulla praxis finns tillgänglig kan både kunder och investerare fatta mer välgrundade beslut om vilka företag de vill stödja eller investera i.

Konkurrens på lika villkor:

Lagen hjälper till att säkerställa att alla berörda företag måste följa samma krav på transparens och ansvarsskyldighet. Detta skapar en mer rättvis grund för konkurrens och minskar möjligheten att vissa företag kan få orättvisa fördelar genom att ha sämre arbetsvillkor eller ignorera frågor om mänskliga rättigheter.

Kontinuerlig förbättring:

Öppenhetslagen kan motivera företag att ständigt förbättra sina processer och praxis, så att de kan hantera och minska negativa konsekvenser på ett mer effektivt sätt.

Sammantaget bidrar öppenhetslagen till ökad transparens, ansvarighet och medvetenhet om mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i näringslivet. Detta kan leda till mer hållbara och etiskt ansvarstagande företag och bättre skydd för arbetare och samhällen som påverkas av deras verksamhet.

Vem är öppenhetslagen till för?

Öppenhetslagen trädde i kraft den 1. juli 2022. och gäller i första hand större verksamheter med hemvist i Norge. Detta inkluderar både norska och internationella företag som är verksamma i Norge, så länge de erbjuder varor och tjänster i landet och är skattskyldiga i Norge enligt norsk interna lagstiftning.

Företag som omfattas av öppenhetslagen

Verksamheter som omfattas av 1-5 § bokföringslagen, eller överskrider gränserna för två av följande tre villkor, omfattas av insynslagen:

  • Försäljningsintäkter: 70 miljoner kronor
  • Balansräkning: 35 miljoner kronor
  • Medelantal anställda under verksamhetsåret: 50 årsverken

Vilka skyldigheter har näringsidkare enligt lagen?

Företag som lyder under öppenhetslagen eller liknande föreskrifter är skyldiga att genomföra due diligence-bedömningar och rapportera om dem. Arbetsuppgiften innebär följande:

Identifiera och bedöma faktiska och potentiella negativa konsekvenser:

Företag ska identifiera och bedöma hur deras verksamhet och affärsrelationer kan påverka mänskliga rättigheter, anständiga arbetsvillkor och miljö.

Läs mer om due diligence-bedömningar här: Due diligence-bedömningar enligt insynslagen

Implementera, övervaka och utvärdera åtgärder:

Efter att ha identifierat och bedömt riskerna ska företag vidta åtgärder för att förebygga, minska och vid behov korrigera eventuella negativa konsekvenser.

Företag måste övervaka och utvärdera effektiviteten av de åtgärder som vidtas och göra nödvändiga justeringar för att säkerställa ständiga förbättringar.

Vilken information ska du kunna lämna?

Företag måste publicera en rapport som förklarar deras due diligence-process, resultat och åtgärder. Detta ska ske på ett tydligt och lättillgängligt sätt, genom att rapporten publiceras på företagets hemsida.

Är du osäker på hur man upprätthåller öppenhetslagen? Läs vår guide här: Mallar till insynslagen – ett förfarande för att verkställa lagens krav

Vem kan begära information?

Företag måste vara beredda att svara på informationsförfrågningar från allmänheten, kunder, investerare eller andra intressenter som vill veta mer om hur verksamheten hanterar faktiska och potentiella negativa konsekvenser som identifierats genom due diligence-processen.

Genom att uppfylla dessa skyldigheter bidrar företag till ökad transparens och ansvarsskyldighet kring sina affärsmetoder, och de bidrar till att främja respekten för mänskliga rättigheter, anständiga arbetsförhållanden och miljön.

Vad du ska göra i ditt företag nu!

Vad du ska göra i ditt företag nu!

Konsumentverket i Norge rekommenderar att företag börjar med dessa fem punkter:

  • Ankare ansvar i styrelsen
  • Etablera riktlinjer och företagskultur
  • Inrättande av ett system för insynslagen för att hantera uppgiftsskyldigheten
  • Kartläggning av försörjningskedjor och andra affärsrelationer.
  • Riskanalys av hur stor risk det finns för kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor internt, i leverantörskedjor och gentemot andra affärsrelationer.

Du hittar mer om dessa fem punkter på Konsumentverkets hemsida här:

Kom igång med öppenhetslagen – Forbrukertilsynet

ShareControl Transparency

Programvara för ”öppenhetslagen”

Ett komplett system för att hantera alla företagets data och processer kring öppenhetslagen.