Hva er Åpenhetsloven og hva er din plikt?

Hva er Åpenhetsloven?

Åpenhetsloven er en norsk lov vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som mål å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven gjelder for større virksomheter hjemmehørende i Norge, samt større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge og er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Hva er din plikt?

Hva er din plikt

Åpenhetsloven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Disse vurderingene skal redegjøres for i en rapport som skal offentliggjøres senest 30. juni 2023. Med åpenhetsloven kan alle kreve å få informasjon fra virksomhetene om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser vurdert i aktsomhetsvurderingene.

Hvorfor er åpenhetsloven viktig?

Åpenhetsloven er viktig av flere grunner: 

Fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

Loven har som mål å øke virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette kan bidra til å redusere risikoen for menneskerettighetsbrudd og dårlige arbeidsforhold i leverandørkjeder og virksomheter. 

Les også: Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår

Økt informasjon og innsyn:

Åpenhetsloven sikrer allmennhetens tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til deres virksomhet. Dette kan bidra til økt bevissthet og engasjement fra både kunder, investorer og andre interessenter.

Les også: Nytt program for håndtering av kravene i åpenhetsloven

Ansvarliggjøring og tillit:

Ved å kreve at virksomheter offentliggjør informasjon om deres aktsomhetsvurderinger og tiltak for å redusere negative konsekvenser, kan åpenhetsloven bidra til økt ansvarlighet og tillit i forhold til deres forretningspraksis. 

Bedre beslutningsgrunnlag:

Når informasjon om virksomheters ansvarlige praksis er tilgjengelig, kan både kunder og investorer ta mer informerte beslutninger om hvilke bedrifter de ønsker å støtte eller investere i. 

Konkurranse på like vilkår:

Loven bidrar til at alle berørte virksomheter må forholde seg til de samme kravene om åpenhet og ansvarlighet. Dette skaper et mer rettferdig konkurransegrunnlag og reduserer muligheten for at noen virksomheter kan oppnå urettferdige fordeler ved å ha dårligere arbeidsforhold eller ignorere menneskerettighetsproblemer. 

Kontinuerlig forbedring:

Åpenhetsloven kan motivere virksomheter til å forbedre sine prosesser og praksis kontinuerlig, slik at de kan håndtere og redusere negative konsekvenser på en mer effektiv måte. 

Samlet bidrar åpenhetsloven til økt åpenhet, ansvarlighet og bevissthet rundt menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i næringslivet. Dette kan lede til mer bærekraftige og etisk ansvarlige virksomheter og bedre beskyttelse av arbeidstakere og samfunn som er berørt av deres aktiviteter. 

Hvem er åpenhetsloven for?

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. og gjelder primært for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge. Dette inkluderer både norske og internasjonale selskaper som opererer i Norge, så lenge de tilbyr varer og tjenester i landet og er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning. 

Selskaper omfattet av åpenhetsloven

Virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5, eller overskrider grensene for to av følgende tre vilkår er omfattet av åpenhetsloven: 

  • Salgsinntekt: 70 millioner kroner 
  • Balansesum: 35 millioner kroner 
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk 

Hvilke plikter har næringsdrivende i henhold til loven?

Bedrifter som er underlagt åpenhetsloven eller lignende regelverk har plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger og redegjøre for dem. Plikten innebærer følgende: 

Identifisere og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser:

Bedrifter må identifisere og vurdere hvordan deres aktiviteter og forretningsforbindelser kan påvirke menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljøet. 

Les mer om aktsomhetsvurderinger her: Aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Implementere, overvåke og evaluere tiltak:

Etter å ha identifisert og vurdert risikoene, må bedriftene iverksette tiltak for å forhindre, redusere og eventuelt rette opp eventuelle negative konsekvenser. 

Les mer om tiltak mot brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold her.

Bedrifter må overvåke og evaluere effektiviteten av de iverksatte tiltakene og gjøre nødvendige justeringer for å sikre kontinuerlig forbedring. 

Hvilken informasjon skal du kunne levere?

Bedrifter må offentliggjøre en rapport som redegjør for deres due diligence-prosess, funn og tiltak. Dette skal gjøres på en klar og tilgjengelig måte, ved å publisere rapporten på virksomhetens nettside. 

Usikker på hvordan du håndhever åpenhetsloven? Les vår guide her: Maler for åpenhetsloven – en fremgangsmåte for å håndheve lovens krav

Hvem kan anmode om informasjon?

Bedrifter må være forberedt på å svare på informasjonskrav fra allmennheten, kunder, investorer eller andre interessenter som ønsker å vite mer om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser identifisert gjennom due diligence-prosessen. 

Ved å oppfylle disse pliktene bidrar bedrifter til økt åpenhet og ansvarlighet rundt deres forretningspraksis, og de hjelper med å fremme respekt for menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og miljøet. 

Hva du bør gjøre i din virksomhet nå!

Hva du bør gjøre i din virksomhet nå! 

Forbrukertilsynet anbefaler virksomhetene å starte med disse fem punktene: 

  • Forankre ansvarlighet i styret 
  • Etablere retningslinjer og bedriftskultur 
  • Etablering av et system for åpenhetsloven til håndtering av informasjonsplikten 
  • Kartlegging av leverandørkjeder og andre forretningsforbindelser. 
  • Risikoanalyse av hvor stor risiko det foreligger for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt, i leverandørkjedene og overfor øvrige forretningsforbindelser. 

Du kan finne mer om disse fem punktene på Forbrukertilsynets hjemmeside her: 

Kom i gang med åpenhetsloven – Forbrukertilsynet 

ShareControl Transparency

Software for «Åpenhetsloven»

Et komplett system for håndtering av alle virksomhetens data og prosesser rundt åpenhetsloven.

System til håndtering av åpenhetsloven - Share Control Transparency

About The Author